Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

POLIS er både en nettside og et forskningsseminar der Adm.org-instituttet og andre institutter ved Universitetet i Bergen, Rokkansenteret, Høyskolen i Bergen og Helse Bergen samarbeider. På nettsiden presenterer vi nyheter, forskning og masteroppgaver omkring politikk, ledelse og organisasjon i spesialiserte kunnskapsorganisasjoner, med spesiell vekt på helsevesenet. POLIS-seminaret har flere formål. Noen ganger henter vi inn eksterne forskere eller bidragsytere fra praksisfeltet, forøvrig kommer bidragene fra forskere og studenter i tilknytning til prosjektene Autonomy, Transparency and Management – reform dynamics in healthcare finansiert av NFR, og Omstilling og Ledelse i helseforetak finansiert av Helse Vest, LIHCOM finansiert av NFR og KnowAndPol finansiert av EU.
 

     

Aktuelt

Workshop: Ledelse, samhandling og organisasjon

Rokkansenteret og Helse Bergen arrangerer i fellesskap en workshop omkring temaet samhandling, med fokus på spørsmål knyttet til ledelse, organisasjon og styring. Tematikken er aktualisert gjennom den nylig lanserte samhandlingsreformen, til tross for at denne typen problematikk har vært et yndet diskusjonsobjekt i mange år.

Workshopen er en oppfølging av fjorårets konferanse på Solstrand, og arrangeres i år 28. og 29. oktober på Solastrand Hotel. Vi vil komme tilbake med oppdatert program og informasjon i begynnelsen av august, foreløpig finner du opplysninger om innleggsholdere, program og påmelding her.


NOHRnet konferanse i Trondheim

Nordic Network for Healthcare Management Research arrangerer sin fjerde årlige konferanse i Trondheim 2-3. desember 2009.Temaet i år er "Change and challenges in Nordic healthcare". På Nohrnet.org kan du også lese mer om forrige konferanse, som ble avholdt i Gøteborg i desember 2008.

Les mer her


God konferanse på Solstrand!

Ubeskjedent erklærer arrangørene av konferansen ”Tilbake til Solstrand” at hovedinntrykket er at konferansen var vellykket! Alle konferansens 50 plasser var fylt opp av deltakere hjemmehørende i ulike forsknings- og praksismiljø. Konferansens sesjoner fungerte godt – både presentasjoner av gjennomført forskning og framlegg av ideer og tanker om nye, relevante forskningstema.

Les en fyldigere omtale av konferansen og finn presentasjoner her
 


Nye publikasjoner fra ATM og LIHCOM

Haldor Byrkjeflot og Svein Ivar Angell: Forvaltning i foretaksklær. Omdømmehåndtering i norske sykehus etter sykehusreformen. Nordiske Organisasjonsstudier, 3/2008, s. 71-92.

Haldor Byrkjeflot og Simon Neby: The End of the Decentralized Model of Healthcare Governance? Comparing Developments in the Scandinavian Hospital Sectors. Journal of Health Organization and Management. 22/4, s. 331-349.

Haldor Byrkjeflot: Ledelse i politisk styrte virksomheter, forskningsstatus og problemstillinger. Rapport til Kommunenes Sentralforbund April 2008.
 


28 publikasjoner i ATM-prosjektets egen skriftserie!

ATM-prosjektets egen skriftserie er nå lagt ut. Serien består av oppgaver og avhandlinger produsert i tilknytning til prosjektet, og vil utvides etter hvert som nye publikasjoner kommer til - link


Om POLIS

POLIS driver en nettside og et forskningsseminar som skal være en møteplass for forskere, studenter og praktikere innenfor politikk, organisasjon og ledelse i spesialiserte kunnskapsorganisasjoner, med spesielt fokus på helsevesenet.

Dersom du er interessert i å knytte deg til nettverket vårt eller vite mer om POLIS eller prosjektene ATM, LIHCOM og KnowandPol ta kontakt med Simon Neby


ATM og masterprogram i helseledelse

Flere av deltakerne i ATM-prosjektet har bidratt med undervisning på masterprogrammet i helseledelse i regi av Universitetet i Bergen. På de siste to samlingene har  Dag Torjesen, Simon Neby, Inger Lise Teig, Kari Gulbrandsøy og Haldor Byrkjeflot bidratt med undervisning basert på den forskningen de gjør innenfor ATM-prosjektet. Haldor Byrkjeflot er også fagansvarlig for helseledelsesundervisningen.

For mer informasjon masterprogrammet i helseledelse, les mer her og her


Dag Olaf Torjesen - ny avhandling fra ATM!

Dag Olaf Torjesen disputerte 15. februar for graden dr.polit, med avhandlingen "Foretak, management og medikrati. En sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i den norske spesialist-helsetjenesten". Avhandlingen er en artikkelsamling med fire artikler rundt temaet ledelse, reform og sykehus. Av funnene i avhandlingen kan det for det første nevnes at sykehusledere har blitt mer resultatorientert og at ledelse i sykehus fremdeles i stor grad er forankret i faglig, særlig medisinsk, tilhørighet. Videre er andre yrkesgrupper innen helsevesenet mer tilbøyelige til å ta til seg prinsipper om generell ledelse, enn det legene er. Til sist synes ikke reformene å ha gitt større handlefrihet for lederne i sykehusene, men heller en mer tradisjonell hierarkisk ledelsesorientering i tråd med statlige styringsbehov.

 

Hele avhandlingen kan du lese her -pdf
 


NidarosdomenNEON- dagene 2007 i Trondheim, 20. - 22. november
"Sprengning av grenser"

NEON- dagene ble i år avholdt i Trondheim. Temaet for årets konferanse var "Sprengning av grenser" - om fornyelse og hvordan det påvirker organisasjoner. Plenumssesjonene var ved Kjell Arne Røvik om "Trender og translasjoner -ideer som formes og formes" og Johan P. Olsen "Et demokratisk paradoks: Byråkratisk organisasjon Utskjelt og velbrukt"
Les mer om Johan P. Olsens innlegg i Universitetsavisa- NTNU
Se NEON programmet og last ned foredragsholdernes innlegg


POLIS- Vest seminar i Molde

Det fjerde nettverksseminaret POLIS - Vest ble avholdt 28. - 29. september. I år var arrangementet lagt til Molde og arrangører var Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal. POLIS Vest- samarbeidet tar sike på å utvikle et mer målrettet program for forskning og undervisning omkring organisasjon og ledelse i Spesialisthelsetjenesten. Dette er en satsing der utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og helseforetak i helseregionene Helse Vest, Helse Midt og Helse Sør inngår. Tema for årets seminar var blant annet organisasjons- og ledelsesutvikling i sykehus.
Les mer om årets seminar her
Se også omtale på Helse Nordmøre og Romsdal sin nettside
Mer informasjon om POLIS- vest og tidligere nettverksseminar


2nd Nordic workshop on health management and organization

2nd Nordic Workshop on Health Management and Organization  gikk i år av stabelen 6.-7. desember 2007, på Handelshögskolan ved Göteborgs Universitet. Tema i år var "patient centred care".

Arrangementet holdes i forlengelsen av workshopen ved CHM i København sist desember, og springer ut fra det etablerte nordiske nettverket knyttet til forskning på helsevesenet i Skandinavia.

Les mer


Kjell Arne Røvik "Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon"

Onsdag 24. oktober besøkte Kjell Arne Røvik organisasjonsforskermiljøet i Bergen da Rokkansenteret, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, SNF og NHH inviterte til seminar. Røvik presenterte boken sin "Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon" som omhandler tilbud, etterspørsel, overføring og utnytting av ideer om hvordan organisasjoner bør utformes, styres og ledes. Røvik viste blant annet til en idéeksplosjon av organisasjonsoppskrifter rundt årtusenskifte og presenterte ulike modus som blir benyttet for å oversette og bruke disse ideene.

Aktuelt: Kjell Arne Røvik på NEON-dagene 2007


->Aktuelt - arkiv »

   

Nyheter og presseklipp

Fremdeles skille mellom offentlig og privat

Forskningen viser at kløften mellom offentlig og privat ledelse fremdeles er til stede. Offentlige ledere som ønsker å ta spranget fullt ut i retning av å adoptere privat ledelse løper derfor en risiko, mener Haldor Byrkjeflot.

Les mer

Haldor Byrkjeflot: Ledelse i politisk styrte virksomheter, forskningsstatus og problemstillinger. Rapport til Kommunenes Sentralforbund April 2008.


Konferanse: Brobygging for framtiden

"Brobygging for framtiden - Samhandling om helsetjenester for akutt syke eldre" er tittelen på en konferanse som arrangeres i Bergen 28-29. januar 2009. Konferansen har en bred målgruppe, og retter seg mot beslutningstakere, ledere og helsearbeidere, planleggere, forskere og politikere.

Les mer om konferansen her


"Riktig diagnose, feil medisin"

"Et nytt lederskap med én profesjonell sjef på toppen skulle effektivisere sykehusene og gi skattebetalerne mer helse for hver krone. Slik gikk det ikke."

Dette er oppslaget i en artikkel i Teft, Universitetet i Agder sitt forskningsmagasin. Artikkelen omhandler Dag Olaf Torjesens doktorgradsprosjekt og ATM-prosjektet.

Les mer i Teft nr. 2-2008


ATM-forskere presenterer på SCANCOR/Stanford University

Svein Ivar Angell holder innlegg over temaet "Legitimacy and Identity of Norwegian Hospital Institutions" ved en rundebordssesjon. Katarina Østergren presenterer paperet "The Politics of Hospital Choice and Waiting Times in Scandinavian Healthcare", som hun har skrevet sammen med Ulrika Winblad og Karsten Vrangbæk. Haldor Byrkjeflot og Simon Neby presenterer paperet "The End of the Decentralized Model of Healthcare Governance? Comparing Developments in the Scandinavian Hospital Sectors".

Les mer om konferansen "Kindred spirits - developing ideas to catch and release" på SCANCORs hjemmesider


Svensk avhandling om leger som virksomhetsledere

Helena Öfverström disputerte 17. oktober over avhandlingen "Steget till chefskap - om läkare som verksamhetschefer". Haldor Byrkjeflot var opponent, mens bedømmelseskomiteen bestod av professorene Rolf Solli, Runo Axelsson og Bengt Jacobsson.

Les mer her og her


Sykehusdebatt i Bergens Tidende

Stipendiat Simon Neby svarte på en kronikk av Svenn Arne Lie, knyttet til spørsmål om sykehusenes utfordringer sett i lys av markedsorienterte tiltak.

Les kronikkene her (Svenn Arne Lie) og her (Simon Neby)


LIHCOM - nye nettsider

Prosjektet "Legitimacy, Identity, Hierarchy: Strategic Communication in the Hospital Sector" (LIHCOM) er tett knyttet til ATM og POLIS, og har lansert egne nettsider.

Nettstedet finner du her


3rd Nordic Workshop on Health Management and Organization - Call for papers

4-5. desember 2008 arrangeres den tredje samlingen av nordiske forskere på ledelse og organisasjon ved Uppsala Universitet. Temaet for årets workshop er "Between Public and Private - Healthcare systems in Transition". Frist for innsending av abstract er 17. august.

Les mer her og her


NOHRnet - nye nettsider for helsetjenesteforskere

NOHR - Nordic Network for Healthcare Management Research - har nettopp lansert sine nye nettsider. Nettverket samler et nordisk miljø knyttet til forskning på organisasjon og ledelse i helsetjenestene, og har gjennom flere år arrangert blant annet workshops og konferanser.

Les mer om nettverket på NOHRnet.org


Jubileum: SCANCOR 20 år!

Scandinavian Consosrtium for Organizational Research  feirer 20 år. SCANCOR ble etablert for å fremme samarbeid mellom organisasjonsforskere i de nordiske landene og ved Stanford University, og siden oppstarten har mer enn 450 forskere hatt gjesteopphold ved senteret i Palo Alto, California. Jubileet markeres med en konferanse ved Stanford i dagene 21-23. november, og SCANCOR inviterer nordiske organisasjonsforskere til å delta. Konferansen arrangeres under tittelen "Kindred spirits - developing ideas to catch and release".

Les hele invitasjonen her

SCANCOR sine hjemmesider


NEON-DAGENE i Tromsø, 25-27. november 2008:
NORDLYS OVER NORSK ORGANISASJONSFORSKNING

Neonkonferansen 2008 vil preges av at vi er ved Foto: Bjørnar G Hansen © Destinasjon TROMSØ as
slutten av det første tiåret i det nye hundreåret.
Det er en anledning for norske organisasjonsfagfolk til
både å se litt tilbake og fremover. Hensikten er å få belyst mangfoldet og utviklingslinjer i faget ved inngangen til et nytt tiår.

Les mer


Nordiske organisasjonsstudier - temanummer i fulltekst

Flere har spurt oss hvordan man skaffer seg det temanummeret av Nordiske organisasjonsstudier som ble laget omkring ledelse og organisasjon i helsetjenesten i Skandinavia i 2005. Vi har nå fått tillatelse av forfatterne og fagbokforlaget til å legge ut dette temanummeret i fulltekst. Blant innholdet nevner vi:
Byrkjeflot og Kragh Jespersen: Ledelse og organisering i helsevesenet; endring og kontinuitet
Lægreid m.fl om den norske sykehusreformen.
To artikler av Dag Olaf Torjesen i samarbeid med Hallgeir Gammelsæter og Karsten Vrangbæk.
Klassiske artikler ved Finn Borum og Sidsel Vingeom sykehuset som institusjon og infrastruktur.
 
Les temanummeret
 


SCANCOR alumni: Konferanse i Oslo

Den første norske SCANCOR alumni-konferansen arrangeres i Oslo den 30. mai, i samarbeid med Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Les mer


Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap

I år finner statsviterkonferansen sted i Tromsø 28.- 30. april 2008. Det blir arbeidsgrupper i følgende tema: internasjonal politikk, offentlig politikk, organisasjon, politisk teori, komparativ politikk og politisk adferd. Påmeldingsfrist er 28. januar. For påmelding og mer informasjon les her.


Nytt nummer av sykepleielederen

I dette nummeret av Sykepleielederen, som forøvrig er det siste som blir utgitt, blir POLIS-seminaret og POLIS Vest i Molde omtalt. Heretter blir nyheter fra Norsk sykepleierforbund og Landsgruppen av sykepleieledere å finne på Norsk sykepleierforbund sine nettsider.

Les omtalen av POLIS her
Last ned hele Sykepleielederen nr. 4, 2007 her


NEON - prisen til Rokkansenteret

På NEON (Nettverk for organisasjonsforskning i Norge) konferansen som ble avholdt i Trondheim sist uke fikk Rokkansenteret NEON prisen.Prisen ble introdusert i 2005, og det var da Børre Nylehn som fikk den både for sin rolle som nestor i norsk organisasjonsforskning og som inspirator til NEON. NEON prisen deles ut ved behov, og arrangørkomiteen for NEON konferansen 2007 syntes at "gründerne fra Rokkansenteret" fortjente prisen i år. Haldor Byrkjeflot har vært primus motor for å få nettverket i gang og har hatt visjonene for hvordan dette skulle gå til. Han har i samarbeid med Kristin Hope og flere andre fått etablert NEON dagene, nettsidene våre, og et levende nettverk som bare vokser i omfang. Arrangørkomiteen 2007 retter en stor takk til Rokkansenteret, og håper at prisen kan henge på veggen på Rokkansenteret som et velfortjent symbol på innsatsen som er lagt ned. Prisen er et trykk av en trøndersk kunstner; Lars Tiller.


Gjesteforelesninger og workshop 11. oktober

Torsdag 11.oktober ble det arrangert heldagsseminar i regi av ATM- prosjektet og EU- prosjektet "KNOWandPOL" på Rokkansenteret med temaet ”Kunnskap og politikk i helsetjenesten”. Første del av seminaret var gjesteforelesninger og åpent for inviterte gjester, mens andre del var en lukket sesjon hvor kunnskapsutveksling mellom forskere ved Rokkansenteret, Universitetet i Uppsala og Handelshögskolan vid Göteborgs universitet var sentralt. Les merLast ned pdf
Se programmet og skriftlige bidrag


Helse Førde reduserer tilbudet i Florø

Styret i Helse Førde foreslår å endre driften ved nærsykehuset i Florø. Selv om endelig konklusjon for endringene ikke er vedtatt, legger styret til grunn for senere beslutning at poliklinisk virksomhet skal videreføres, at sengeposten skal legges ned og at Helse Førdes virksomhet skal fortsette i leide lokaler. Styrets forslag har skapt sterke reaksjoner lokalt, og departementet avviser ifølge Firda at Helse Førde har fått sentral godkjenning for sitt forslag.

Les mer på Helse Førde sine nettsider og i Firda


Evidenstyranni?

Det er begrepet professor i sosialpsykologi Tor Johan Ekeland benytter i en kronikk i Dagens Medisin. Ekeland mener utviklingen innen evidensbasert medisin (EBM) er svært kraftfull, ikke minst som en styringslogikk der det vitenskapelige opphøyes på bekostning av andre dimensjoner som også er viktige for helsevesenet.
Les mer i Dagens Medisin


Sjukehusa er opptekne av omdømmet sitt

Norske regionale og lokale sjukehusføretak er særs opptekne av omdømmet dei har i omgjevnadane. Dette er eitt av hovudfunna i ein nyleg publisert artikkel om informasjons- og kommunikasjonsverksemda til helseføretaka, skriven av forskarane Haldor Byrkjeflot og Svein Ivar Angell ved Rokkansenteret.
Les mer


Sykehusledelse på uvisst grunnlag?

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har på oppdrag fra Helse Vest undersøkt hvorvidt forskning tilsier at bruk av strategiverktøy gir bedre strategier, bedre ledelse eller bedre kvalitet i sykehus. I rapporten, skrevet av Unni Krogstad, konkluderes det med at ulike ledelsesmodeller er tynt forankret i forskning. Krogstad har undersøkt nytten av to typer verktøy - målstyringskort (BSC) og den såkalte EFQM Excellence-modellen.

Les rapportenLast ned pdf


Nytt nummer av Sykepleielederen

I 1967 ble den første "oversykepleiergruppen" i NSF stiftet. I anledning jubileet har Karl- Henrik Nygaard skrevet en artikkel om sykepleiernes lederskap i et 40-års perspektiv, hvor han blant annet trekker veksler på arbeider knyttet til POLIS- seminaret og ATM-prosjektet. I dette nummeret finner vi også en bokomtale av Maria Blomgren og Caroline Waks bok "Strävan efter transparens" i forbindelse med at de to besøkte Rokkansenteret og POLIS- seminaret 14.juni, for å presentere funn fra forskningen sin.

Last ned hele sykepleielederen herLast ned pdf
Se bokomtalen av "strävan efter transparens" herLast ned pdf

->Presseklipp - arkiv »

       

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem