Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

 

Aktualiteter - Arkiv

Årets første POLIS - seminar

Det blir POLIS - seminar torsdag 24.01.
-informasjon til nye studenter.
-Kristian Mjåland presenterer teorikapittelet fra masteroppgaven sin "Fra klient til pasient- En kvalitativ studie av en rusomsorg i endring". Kommentarer ved Simon Neby.
-Ralf Kirchhoff, Phd.student ved Høgskolen i Ålesund presenterer prosjektet sitt: "Tyske og norske leger - når kultur teller/ikke teller"

Tid: torsdag 24.01. kl. 10.15 - 12.00
Sted: Akvariet, 6. etg. Rokkansenteret.

Vi ønsker nye og gamle studenter og forskere velkommen.

Polis-seminaret høsten 2007

Seminar 11. oktober: Kunnskap og politikk i helsetjenester

I forbindelse med EU- prosjektet KNOWandPOL arrangerer vi seminar med fire gjesteforelesere:

 • Helge Ramsdal: "Kunnskapsgrunnlaget for reformer i psykisk helsearbeid i Norge"
 • Charlotta Levay: "Professions and the pursuit of transparency: two cases of professional response"

 • Ewa Wikström og Inga – Lill Johansson: "Monster i praktiken - hinder i utvecklingen av sjukvården"

Tid: Torsdag 11.oktober kl. 10.15 - 12.30
Sted:Stort seminarrom 6205, Rokkansenteret

Se hele programmet og skriftlige bidrag


 

POLIS - seminar med Olaug Lian fredag 5. oktober

Innlegg med Olaug Lian, Førsteamanuensis i medisinsk sosiologi ved Universitetet i Tromsø. Tema for innlegget er "Evaluering av helsereformer i perioden 1997- 2007" basert på den reviderte utgaven av boken "Når helse blir en vare"

Tid: Fredag 5. oktober kl. 14.00 - 16.00
Sted: Stort seminarrom 6205, Rokkansenteret


 

POLIS Vest i Molde 27 - 28. september

Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF arrangerer høstens POLIS Vest. Tema for årets seminar er Organisasjons- og ledelsesutvikling i sykehus, Rolleendring og rollemangfold; fra pasient via bruker til borger samt tilrettelegging for kontinuerlig endring, forskning og utvikling i grensesonen mellom helseforetak og høgskoler/universitet.


 

Velkommen til nye og gamle studenter og forskere
Torsdag 20. september starter vi semesteret med informasjon til nye studenter og presentasjon av en ferdig masteroppgave
Monika Alvestad Reime: "Styring og identitet. Om identitetsreguleringsprosesser i psykisk helsevern" Abstract
Robert Lohne: "Ledelse, kommunikasjon og varsling i helseforetak"

Tid: Torsdag 20.09 kl. 10.15 - 12
Sted: Stort seminarrom 6205, 6. etg. Rokkansenteret, Nygårdsgaten 5.


Gjesteforskeropphold ved Scandinavian Consortium for Organizational Research – SCANCOR v/Stanford University

SCANCOR tilbyr muligheter for lengre og kortere gjesteforskeropphold. I tillegg til muligheter for fast kontorplass, arrangeres det faste forskningsseminarer ved senteret der det ventes av gjesteforskere deltar aktivt. Gjesteforskerne får også muligheter til å benytte seg av det rike tilbudet av seminarer, forelesninger og muligheter for personlige kontakter med ledende organisasjons- og samfunnsforskere ved Stanford. Søknader fra doktorgradsstudenter og etablerte forskere ønskes velkommen.
Les hele utlysningen her


Stipendiat søkes!


Ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er det ledig ei stilling som stipendiat for 3 år knytt til temaet ”regulating employee identities” innanfor NFR-prosjektet ”Legitimacy, Identity, Hierarchy: Strategic Communication in the hospital sector” (LIHCOM). Arbeidsplassen er ved Stein Rokkan senter for fleirfaglege samfunnsstudiar, Rokkansenteret, ein avdeling i Unifob A/S.

Stipendet er øyremerkt ein studie av dei interne kommunikasjonsprosessane i helseføretak og sjukehus og tilhøvet mellom tiltak på området strategisk kommunikasjon og dei tilsette sine identitetar. Sjå også stillingsomtale og omtale av prosjektet  her.


Seminar: Kunnskapsstyrning och transparens i sjukvårdens nätverk

Den 14. Juni arrangerte POLIS seminar med Maria Blomgren og Caroline Waks fra Uppsala Universitet. Seminaret tok for seg temaet kunnskap og transparens i styringen av helsevesenet, med bakgrunn i forskning på dette området i MOD-prosjektet og SOND-nettverket ved Universitetet i Uppsala

Se power-point-presentasjonen fra seminaret

Om Maria Blomgren
Om Caroline Waks

Tid: 14.06.2007, kl 0915-1100
Sted: Rokkansenteret, 6. etg. møterom 6205

Se oversikt over seminarer her


SCANCOR PhD-kurs i København

10-14. september arrangerer Scandinavian Consortium on Organizational Research kurs for doktorgradsstudenter ved Copenhagen Business School. Tittelen på kurset er ganske enkelt "Institutions and Organizations" - og blant foreleserne finnes Walter W. Powell, Marc Schneiberg, Gili Drori, Frank Dobbin med flere. Påmeldingsfrist er allerede 28. juni!

Workshop description Word fil + Application form Word fil

Les mer her ekstern lenke


POLIS - seminar 22. mars
Gjesteforelesning; "Evaluering av sykehusreformen" ved Oddvar Kaarbø, Helseøkonomi i Bergen (HEB), Rokkansenteret.
Les rapporten herLast ned pdf

Tid: torsdag 22.mars, 10.15 - 12.00
NB! Nytt sted: Studio A, Rokkansenteret 1.etg.

Forskningsrådets styre for Program for helse- og omsorgstjenester arrangerer en konferanse om sykehusreformen "Hva kan vi lære av den norske sykehusreformen?" Les mer om konferansen her.


POLIS seminar 6 mars: Evidenskravet i helsetjenestene

Karin Fernler og Edle Ravndal holdt 6. mars interessante innlegg om kunnskap og evidens i helsetjenestene. Begge manet til oppmerksomhet rundt hvordan kunnskap og evidens omsettes til praksis, og viste gjennom gode eksempler hvordan dette kan foregå og hvilke utfordringer det skaper.

Oppsummering av seminaret med vedlegg finner du her


Nordic Workshop on Health Management and Organization

Center for Health Management arrangerte workshop i København den 7. og 8. desember i år. Tematikken var knyttet til temaet "Redrawing Boundaries within Healthcare". Flere forskere og partnere knyttet til ATM-prosjektet deltok på workshopen med paper. Les mer


Seminarinnlegg med Sverre Nesvåg, onsdag 15. november

"Rusfeltets møte med det reformerte helsevesen - anerkjennelse eller marginalisering?"

Onsdag 15. november holdt forskningsleder Sverre Nesvåg et spennende innlegg om rusreformen og rusfeltets utvikling. Innlegget inneholdt foreløpige konklusjoner fra evalueringsarbeidet med rusreformen. Vi fikk høre at rusreformen først og fremst må sees på som en forvaltningsreform. En del forventninger har vært knyttet til at reformen skulle sørge for bedre kvalitet i behandlingen og sikre en bedre samordning av tjenestene til rusmiddelavhengige. Nesvåg hevdet at reformen i liten grad har endret på dette. Forvaltningsmessig ser det derimot ut til at reformen har blitt implementert tilfredsstillende. Under innlegget kom det også fram at mange spennende prosesser er på gang i rusfeltet for tiden. Fagfeltet står på terskelen for å utvikle et integrert kunnskapsgrunnlag, og nye organisasjonsformer blir diskutert. Disse prosessene vil kunne få stor innflytelse på rusfeltets fremtid innenfor det reformerte helsevesenet.  

->Se lysarkpresentasjonen herLast ned pdf


Seminarinnlegg med Ole Berg onsdag 8. november

I samarbeid med Helsehistorie ble det arrangert seminar med innlegg av Ole Berg 8. november. Berg holdt et interessant og engasjerende innlegg der han skisserte det norske helsevesens utvikling gjennom de siste 100 år. Mange aktuelle problemstillinger som ledelse og organisering i sykehus, profesjonenes makt, velferdsstatens fremvekst og prioriteringsspørsmål i helsevesenet fra begynnelsen av 1900- tallet til i dag ble belyst historisk og statsvitenskapelig. Innlegget ble holdt med utgangspunkt i boken "Fra politikk til økonomikk - den norske helsepolitikks utvikling i det siste sekel" som ble utgitt i forbindelse med Tidskrift for Den norske lægeforenings 125 - års jubileum.

->Se omtale av boken i Tidskrift for norsk lægeforening
->Les mer om Ole Berg


POLIS- Vest samarbeidet -Nettverksseminar i Førde 28.- 29. september.

Temaet ved høstens nettverksseminar var "Helseforetaket som kunnskapsverksemd - Reformering av helseforetak gjennom leiing av kunnskapsprosessar? " med innlegg fra forskere og praktikere fra POLIS - vest samarbeidet. Les mer om seminaret og se lysarkpresentasjonene her

POLIS Vest-samarbeidet tar sike på å utvikle et mer målrettet Program for forskning og undervisning omkring organisasjon og ledelse i Spesialisthelsetjenesten. Dette er en satsing der utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og helseforetak i helseregionene Helse Vest, Helse Midt og Helse Sør inngår. I programmet inngår flere forskningsprosjekter og utdanningstiltak med sikte på kompetanseutvikling og forbedring av helsetjenestene i de tre regionene. Kommende samling er i Molde våren 2007.


Filosofisk poliklinikk

Høsten 2006 vil Filosofisk Poliklinikk sette lys på medisinens symbolske betydning i samfunn og for enkeltmennesker. Bl.a Tian Sørhaug er på høstens program. Møtene går av stabelen på Haukeland sykehus og er åpne for alle interesserte.

->Hele programmet finner du her


To nye notater i Rokkansenterets notatserie

Arbeidsnotatene "The Rise of a Health-Care State? Recent Health-Care Reforms in Norway"  av Haldor Byrkjeflot og "Penga eller livet? Lederutfordringer i det  reformerte norske syke­husvesenet" av Monica Skjøld Johansen er nylig gitt ut i Rokkansenterets notatserie.

->Les notatene i fulltekst her


Reform med kroniske plager?

Hadde sykehusreformen fungert bedre dersom ikke politikerne, som alle andre, var så sykelig opptatt av helse? UiB-forskning viser i alle fall at rikspolitikerne blander seg inn i driften av sykehusene som aldri før, heter det i et intervju med professor Per Lægreid i På Høyden. Oppslaget er knyttet til en artikkel som Lægreid, sammen med Ståle Opedal og Inger Marie Stigen, nylig publiserte i Journal of Health Politics, Policy and Law. Per Lægreid er knyttet til ATM-prosjektet.

->Oppslaget i På Høyden finner du her

Les artikkelen "The Norwegian Hospital Reform : Balancing Political Control and Enterprise Autonomy"Last ned pdf her

 

Oppstart av vårens polisseminar blir 01.02 kl 14.00 - 15.45. Informasjon til nye studenter og planlegging av studentseminar skjer denne dagen.

 

Polis -seminaret høsten 2006

Neste studentseminar er 14.12

Framlegg med Monika Alvestad: "Psykiatri i skjæringsfeltet mellom naturvitenskap og humanisme. En studie av reformprosjekt i det psykisk helsevesenet" og
Kristian Mjåland: "Fra klient til pasient - En kvalitativ studie av rusreformen"

Tid: Torsdag 14.12, kl. 14.15 - 16.00, semesteravslutning.
Sted: Rokkansenteret, stort seminarrom 6205, 6. etg.

Mer informasjon om POLIS-seminaret finner du herLast ned pdf

Du finner mer informasjon om høstens seminarrekke i vår seminaroversikt 


NEON - dagene 23. - 24. november

NEON (Nettverk for organisasjonsforskning i Norge) er et samlingspunkt for organisasjonsforskningen i Norge på tvers av institusjonsgrenser. Årets NEON- konferanse arrangeres av Handelshøgskolen BI i Oslo. Program for NEON-dagene 2006


26. oktober: Gjesteforelesning med Morten Brattvoll

"Utvikling, implementering og bruk av telemedisin i pleie- og omsorgssektoren"

Tid: Torsdag 26.10, kl. 10.15- 12.00
Sted: Studio B, 1.etg. Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5.

Morten Brattvoll er ansatt som forsker og spesialkonsulent ved Nasjonalt senter for telemedisin http://telemed.no/. Brattvoll arbeider med organisatoriske forhold i relasjon til utvikling og implementering av telemedisinske løsninger, primært i kommunal sektor. Brattvoll er utdannet Cand. Polit fra Universitetet i Tromsø og har arbeidserfaring fra undervisning og forskning ved Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning.


Vellykket seminar om varsling og omdømme i helsesektoren 16. mars 2006

Kva vilkår har tilsette i helsesektoren for å varsla i dag? Korleis er samanhengen mellom det nye reformregimet og kommunikasjonspraksisar i helsesektoren?
Innledere: Marit Skivenes og Svein Ivar Angell.

Les mer om tema og program her


EGOS-konferansen 2006 søker frivillige

EGOS er et stort arrangement, og selv om mange arbeider på heltid med det, trenger vi ca 40 frivillige studentassistenter som kan fungere som verter under selve arrangementet. Les hele utlysningen her


Nettverksseminaret 24.-25. november 2005

Forskere fra Rokkansenteret, ATM-prosjektet, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Agder, Østfold, Sogn og fjordane med deltakelse fra praktikere i Helse Sør og Vest arrangerte nylig nettverksseminar. Her er bidragene fra hovedinnlederne.


Enighet om reorganisering i Helse Fonna

Høsten 2005 har Prosjekt lokalsjukehusfunksjonar pågått i Helse Fonna, som er et av helseforetakene i Helse Vest. Prosjektet ble satt i gang etter at Helse- og omsorgsdepartementet ønsket en gjennomgang av hvilken rolle lokalsykehus skal spille i landets foretak og utfordringer i forhold til kvaliteten på tjenester ved lokalsykehusene. Mer om prosjektet og mediedekningen av prosessene.

Helse Fonnas egne sider om prosjektet


Ledelse og organisering med vekt på kunnskapsforståelse innen psykiatri og psykisk helsearbeid

I ATM-prosjektet og ved POLIS-seminaret er vi interessert i å utvikle forskningstemaer i tilknytning til temaet ledelse og organisering i psykiatrien. Birte Folgerø Johannesen har nå tatt initiativet til å sette i gang et forum for forskning om ledelse og organisering i psykiatrisk helsevern i regi av ATM-prosjektet.
Mer om prosjektet


NEON-dagene

17. og 18. november 2005 ble det arrangert NEON-dager i Bergen. Det var mange deltakere fra hele landet og fra over 50 ulike institusjoner. Les om arrangementet


43 paper om ledelse og organisasjon i helsevesenet

Nordiska Företagsekonomiska Foreningens (NFF) konferanse ved Handelshøjskolen i Århus samlet et stort antall deltakere fra Rokkansenteret og andre norske og nordiske miljøer opptatt av forskning på organisering og ledelse i helsevesenet. Track 9, i særklasse den største på hele konferansen, framviste hele 43 papers omkring dette temaet- derav 7 fra Rokkansenteret. Totalt sett var det omtrent 200 papers på konferansen, og det var også flere paper om helsevesenet på andre temagrupper. Det store antallet papers og deltakere på track 9 som var organisert av Haldor Byrkjeflot og Karsten Vrangbæk, førte til tanken om å samle det nordiske forskernettverket også utenfor NFF. Ved avslutningen på konferansen ble det således opplyst at det er en konkret mulighet for at en slik samling kan skje alt høsten 2006 i form av en workshop ved Center for Health Management i Købehavn.

I gruppens tre "undersesjoner" var diskusjonene innom et bredt spekter av tema og tilnærminger, som belyste både likheter og forskjeller mellom helsesystemene i de nordiske landene. Eksempler på aktuelle spørsmål fra konferansen er: Hvilke endringer skapes av reformprosesser? Hvilke endringer skapes ikke av reform? Strukturreformer i Norden: Hva er spesifikt for det enkelte land, og hvorfor? Hva skjer i sykehusenes "operative kjerne"?

Oversikt over paper fra Rokkansenteret

Les mer om konferansen og innleggene her

 

Media - vaktbikkje og pragmatisk publikumsfrier?

Hege Karin Johnsons nylig innleverte hovedoppgave ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap er en studie av medias dekning av helsestoff og forhold til aktører i sykehussektoren. Analysen baseres på mediedekningen av helsestoff før og etter sykehusreformen, henholdsvis i 1995 og 2003. Studien viser blant annet at mediedekningen av helsestoff er i endring, ved at faglig ansatte sjeldnere uttaler seg til media - men at foretakenes administrasjoner er langt mer aktive enn sine forgjengere i de fylkeseide sykehusene. Politikere opptrer sjeldnere som kilder i nyhetsbildet, og enkelte journalister mener foretaksorganiseringen har gjort sykehussystemet mer lukket for omverdenen.


"Ledelse i en endringsprosess. En studie av toppledere i fire lokale helseforetak."

Det er tittelen på hovedoppgaven til Kari Kjos ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, utarbeidet under ATM-prosjektet. Oppgaven tar for seg ledernes rolle før og etter sykehusreformen, også på tvers av foretak. Kjos konkluderer blant annet med at toppledernes rolle har forandret seg, til tross for at en del av lederne mener at dette ikke er tilfelle, og videre at ledelse til dels arter seg ulikt i de forskjellige foretakene.


NFF 2005 i Aarhus

» Program og paper for «Health sector management and organisation» track ved 18th Scandinavian Academy of Management (NFF) ved Handelshøjskolen i Aarhus, Danmark, 18-20. August 2005.

Sesjonsledere: Karsten Vrangbaek, University of Copenhagen Haldor Byrkjeflot, Stein Rokkan Centre,

Mer om konferansen finner du på hjemmesiden


Nyhetsbrev fra Center for Health Management (CHM)

Nystartede CHM, som fortsetter der FLOS slapp, har nettopp utgitt sitt første nyhetsbrev. Der finner du blant annet artikler av Peter Kjær, Finn Borum, Signa Vikkelsø og Peter Kragh Jespersen.

Les nyhetsbrevet


Temagrupper for EGOS 2006

Som kjent arrangerer European Group of Organization Studies (EGOS) i Bergen 6.-8.Juli. 2006.
Nå er de temagruppene klare. Se de lokale EGOS-sidene

Call for abstracts: 6. januar 2006

For mer informasjon om EGOS


Vellykket nettverks-seminar i Kristiansand

Seminaret 19-20. april, der blant annet Sørlandet sykehus, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Molde, Universitetet i Ålborg og Rokkansenteret deltok, tok for seg helsereformer i Danmark og Norge. Hensikten var å bygge opp forsknings- og kunnskapsnettverk mellom de aktuelle institusjonene. Seminaret kommer i forlengelse av samarbeidet som tidligere er etablert i det såkalte POLIS Vest-nettverket.

Les mer under Ressurser


Gjesteforsker på Rokkansenteret

Peter Svensson fra Lunds universitet, Føretagsekonomiska institutionen, er denne høsten gjesteforsker på Rokkansenteret.

Peter Svensson disputerte i januar 2004 med avhandlingen "Setting the Marketing Scene", som analyserte markedsføringsarbeidet fra et sosialfenomenologisk og diskursanalytisk perspektiv.

Forskningsintresser: markedsføringsarbeid, konsulentbransjen, profesjoner, kritisk teori, diskursteori og kunnskapssosiologi.


Ledelse og organisering med vekt på kunnskaps-forståelse innen psykiatri og psykisk helsearbeid

I tilknytning til temaet ledelse og organisering i psykiatri og psykisk helsearbeid, er det etablert et samarbeid med Egil Olsvik som nå utlyser et tverrdisplinært seminar.

Seminaret finner sted på Bjørn Christiansens hus (Psyk. fak.), rom 520. Program og mer informasjon finner du her
 


Semesteravslutning torsdag 15.12 kl. 15.15 -17.00

Program:
Haldor Byrkjeflot: "ATM- prosjektet så langt"
Anita Vikingstad: " Endringer i den formelle strukturen i et lokalt helseforetak, hvorfor disse endringene iverksettes og hvordan endringene oppfattes i organisasjonen og dens nære handlingsmiljø "
Lene Pilskog: " En studie av Nasjonalt lederutviklingsprogram for helseforetakene"

Ettersom dette er det siste seminaret i år blir det sosialt samvær med servering av mat og drikke etterpå!


Nettverksseminar 24.11. – 25.11. "Ledelse og samordning av helsetjenesten – hvordan reformere nedenfra?"

Programmet har som mål å utvikle ny kunnskap og forståelse av styrings- og ledelsesutfordringer i sykehusorganisasjoner gjennom erfaringsbaserte dialoger mellom praktikere og forskere. Målet er videre å utvikle kunnskap om hvordan bevisste reformforsøk, nye samhandlingsformer- og ledelsesformer kan utvikles nedenfra med basis i helsefaglige kunnskapsregimer og praksiser.

Sted: Christiesgate 12 (Psykologisk Fakultet)


Program
 


Miniseminar med Inger Marie Stigen

Seminaret arrangeres i regi av og for Helse Bergen, men personer tilknyttet POLIS er velkomne. Temaet er "Helse-Norge i støpeskjeen - søkelys på sykehusreformen" og er knyttet til den nylig utgitte boken med samme tittel. Inger Marie Stigen er forsker ved Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR). Hun har de senere årene gjort flere omfattende studier av reformer i sykehussektoren, og har samarbeidet tett med ATM-prosjektet.

Tid: 16.11.2005, kl. 1300-1445. Sted: Loftet på Villa Ingebjørg, Haukeland Hotell


17.11-18.11 NEON-dagen

Årets NEON- dager blir arrangert 17-18. november på Terminus hotell i Bergen. Det blir et rikholdig program med plenumsforedrag, paneldiskusjon og delsesjoner omkring aktuelle temaer i organisasjonsforskningen.

Det vil også bli orientert om tilstanden i norsk organisasjonsforskning og om aktuelle forskningsprogrammer i Norges Forskningsråd.
Program
 


Gjesteforelesning

Torsdag 13/10 blir det gjesteforelesning med Finn Borum fra Department of Organization, Copenhagen Business School. Forelesningens tittel er: When Implementation meets Emergence - Interpreting Managerial Reactions to The Regionalization of Danish Hospital Services

Peter Kjær foreleser om "Forskning om ledelse og organisasjon i helsetjenester" på Haukeland Hotell -Loftet Ingebjørg den 19.10 kl.  13.00-14-00. Peter Kjær er leder for Center for Health Management i København


Filosofisk poliklinikk
"Er legestudiet en hjernevask? Kan utdanning virke fordummende?"
Ved leder av Filosofisk Poliklinikk: Edvin Schei, fastlege og førsteamanuensis i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Sted: Store auditorium, 3. etg., Haukeland sykehus
Tid: Onsdag 12. oktober kl. 19.00


Artikkel: Taper pasientene i sykehusreformen?

Filosofisk Poliklinikk

Sykehusreformen representerer en tendens til at markedets logikk føres inn i offentlig sektor. Denne endringen kan true pasientenes mulighet til medbestemmelse. Det mener Tor-Johan Ekeland, professor i psykologi ved Høgskolen i Volda, som har skrevet om evidensbasert kunnskap i praksis. - Det som skjer i dag er at fagfolk fanges av en bedriftsøkonomisk tankegang og språk. Behandling blir produksjon og diagnostiske grupper blir markedsandeler. Denne prosessen skjer umerkelig og det innebærer en forflytning av oppmerksomheten, sier Ekeland.

Birte Folgerø Johannesen ved ATM-prosjektet har tidligere publisert en notat om ledelse og evidens og konsekvensene for kunnskapsforståelse og organisering i psykiatrien. I dette notatet blir interaksjonseffektene mellom enhetlig ledelse og evidensbasert medisin beskrevet som en sentral betingelse for å forstå hvordan
kunnskapstradisjoner og arbeidspraksis nå endres i det psykiske helsevernet.

Les Tor-Johan Ekelands artikkel her
Les Birte Folgerø Johannesens notat her


Ny avhandling: "Lederlegitimitet - en eksplorativ studie"

Kristijane Cook Bulukin disputerte nylig for doktorgraden ved NHH. Temaet for avhandlingen har vært lederes legitimitet, og hvordan slik legitimitet forholder seg til bruk av ulike typer regler. Empirisk har hun tatt for seg Rikshospitalet Universitetsklinikk og Haukeland Universitetssykehus. Hovedfunnene er at både eksistensen og bruk av regler ser ut til å være viktig for lederlegitimiteten. Videre viser avhandlingen at regler skaper positiv oppslutning om lederens utøvelse av ledelse, spesielt dersom medarbeidere selv opplever å bidra til målene.

les mer


INVITASJON- til å levere ideskisse til masteroppgave og artikkelutkast som bygger på masteroppgaver

Studenter som har levert oppgave med tema som er relevant for forskningen på ATM-prosjektet og som passer inn i planer for publisering inviteres til å levere artikler som belønnes med avtalt honorar. Søknader mottas kontinuerlig, men helst innen 1 mnd etter oppgaven er bedømt. Søknad skjer ved at det leveres disposisjon til artikkel. Utbetaling av honorar skjer i hovedsak ved innlevert artikkel. Ideskisser for framtidige masteroppgaver mottas også gjerne, med sikte på å bidra til utvikling av prosjektskisse som kvalifiserer til masterstipend. Det forutsettes deltakelse i ATM-prosjektet og i seminarer i regi av POLIS/ATM. les mer

Se også stipendtildeling


Ny PhD fra FLOS

Helle Hedegaard Hein ved FLOS/CBS har skrevet en avhandling titulert "Mellem konflikt og konsensus - Dialogutvikling på hospitalsklinikker", som tar for seg utviklingen og forståelsen av faglige dialoger som strekker seg ut over de medisinsk-profesjonelle i danske sykehus.

Avhandlingen finnes her


OMSTILLING TIL ENHETLIG LEDELSE I SYKEHUS

Anne Mia Myhre har skrevet en masteroppgave ved Høgskolen I Agder med Dag Torjesen som veileder og Karsten Vrangbæk som sensor. Målsettingen med undersøkelsen er å avdekke om reformen hadde ført til en endring av avdelingslederrollen med hensyn til innhold, normer og atferd. Det er vanskelig å endre etablerte lederroller i offentlig virksomhet, fordi disse utformes i et komplisert samspill mellom mange faktorer. Hennes utgangspunkt er et kulturelt - institusjonelt perspektiv på ledelse, hvor ledelse utøves gjennom et sett av roller med gitte forutsetninger, begrensninger og muligheter.

Konklusjonen består i at produsentrollen i avdelingsledelse er blitt mindre enerådende, mens administrator-rollen og integrator-rollen har blitt styrket. Avdelingslederne deles inn i to grupper etter hvordan de stiller seg til reformen, henholdsvis "de frustrerte" og "de endringsorienterte".
les merLes mer »


Jobbe med helseledelse ved UiO?

Institutt for helseledelse og helseøkonomi utlyser en stilling som førsteamanuensis i helseledelse. Les mer på UiO sine sider
les mer


Aktuelt seminar i Oslo 3. juni

NOVA, FAFO og Sosialforsk inviterer til seminar fredag 3. juni. Tema er "The future of the welfare state: Crisis myths and crisis realities", basert på Francis G. Castles bok med samme tittel fra 2004. Les mer om seminaret her


Informerer om seminar:

I forbindelse med forberedelsene til EGOS 2006 i Bergen inviterer institutt for adm.org til seminar i samarbeid med Rokkansenteret/POLIS:

Sissel Myklebust, TIK-senteret
Historie og organisasjonsteori


Sted: Seminarrommet institutt for Adm. org.
onsdag 19.1. kl. 13.15 - 15.00
les merLes mer »
 


Program for organisasjon og ledelse i spesialiserte helsetjenester (POLIS-vest):

Utfordringer for ledelse i helseforetak

Seminar ved Høgskolen i Molde 4. November 2004.

Helseledelse dreier seg om å kombinere Mor Theresa og John Wayne uttalte Paul Hellandsvik på seminaret, som samlet omkring 60 deltakere fra helseforetakene og studenter og ansatte ved Høyskolen i Molde.

Hellandsvik bekreftet Rune Hallingstads funn om at det var en bevisst strategi fra Helse Midt-Norge sin side å satse på andre tiltak enn funksjonsfordeling de første årene etter helsereformen. I stedet hadde man lagt vekt på å utvikle "det indre liv" og tiltak for å korte ned ventelistene. I Rune Hallingstads innlegg ble det lagt vekt på at Helse Vest og Helse Midt hadde valgt ulike strategier, og at det således var et visst tolkningsrom for iverksettingen. Hellandsvik opplyste at han hadde møtt forståelse i helsedepartementet for den strategien man hadde valgt. I Rune Hallingstads analyse ble det påpekt at foretakene videreførte etablerte tradisjoner for samarbeid i regionene. Hellandsvik påpekte imidlertid at direktørmøtet hadde vært viktig i Helse Midt-Norge, og at dette var et nytt tiltak. Ellers hadde lHelse Midt lagt stor vekt på lederutvikling. Hittil har 800 ansatte deltatt på lederkurs, opplyste Hellandsvik, og bekreftet dermed Hallingstads påstand om at lederutvikling ble prioritert langt høyere i Helse Midt enn Helse Vest. Nå settes lederutvikling på dagsordenen også i Vest uttalte Hallingstad.
les merMer om POLIS-vest »


Foretakenes utfordringer fortsetter

Administrerende direktør i Helse Fonna, Johannes Kolnes, framhevet i sitt innlegg ved POLIS torsdag 21.10. den store betydningen av organisering og ledelse som virkemidler for å utvikle en bedre helsetjeneste, basert på at fagkunnskap og framskritt i medisinsk teknologi ikke er nok.

 I den forbindelse pekte Kolnes ut en serie utfordringer knyttet til ledelse, sykehusenes kultur, kommunikasjonsarbeid og planleggingsutfordringer - ikke minst fordi premissene for foretakenes arbeid er i konstant endring også utover foretaksreformens intensjoner.

Generelt eksisterer det et kulturelt etterslep fra tiden hvor sykehusene var underlagt fylkeskommunen, der politikk spiller en vesentlig rolle. Samtidig kommer det gjerne detaljerte styringssignaler, og kommunikasjon fra departement og regionale foretak harmonerer ikke alltid eller følger uforventede kommunikasjonslinjer. Det viser seg også i mange sammenhenger at det er vanskelig å få aksept for ledelses- og organisasjonsarbeid som reelt virkemiddel i sykehusorganisasjonen. Et annet interessant moment var oppfatningen av kvalitetssikring og -utvikling som viktig virkemiddel for å bedre foretakets økonomiske situasjon, slik at kvalitet ikke bare er et mål i seg selv.
 


FLOS- Konferencen

Reform-, Ledelses- og Organiseringsprocesser i Sundhedsvæsenet

Torsdag 2. desember ble konferansen ”Ledelses- og Organiseringsprocesser i Sundhedsvæsenet” arrangert i København i regi av FLOS (Forskningscenter for Ledelse & Organisation i Sykehusvæsenet). Femårsperioden med forskning under FLOS-paraplyen avsluttes innen utgangen av året, og dette ble markert med denne konferansen med ca 170 deltakere, mange av dem fra Norge. Konferansen tok opp aktuelle forskningsmessige og praktiske utfordringer i forhold til viktige temaer fra FLOS’ portefølje av prosjekter.

På konferansen ble ulike forskningsarbeid/paper presentert. Det var lagt opp til seks temaworkshops. Haldor Byrkjeflot var en av plenumsforeleserne og holdt innlegg om den norske reformen; Stat, regioner og foretak. Ole Berg oppsummerte de fem årene med FLOS-forskning. Han mente at FLOS hadde brakt forskningen på helseledelse og organisasjon mange skritt fremover. I tillegg til disse innleggene var det ellers flere paper/innlegg som kan være av interesse. Disse er å finne på FLOS sin internettside

Selv om FLOS legges ned betyr ikke dette at det blir mindre forskning omkring ledelse og organisasjon i det danske helsevesenet: FLOS-tradisjonen fortsetter gjennom et nytt senter for ledelse og organisasjon i helsevesenet under ledelse av Peter Kjær, en langvarig samarbeidspartner for  ATM-prosjektet. Det settes også i gang en ny utdannelse i helseledelse.


Sykehusreformen: historisk bakgrunn og scenarioer for framtiden

Polis-seminar ved Rokkansenteret 25 november 2004


Presentasjon: Haldor Byrkjeflot og Tore Grønlie.


Disse paper ble presentert:
Orientering til leseren: paper 3 er en kombinasjon av 1 og 2

 1. Haldor Byrkjeflot The making of a health care state? An analysis of the recent hospital reform in Norway. forthcoming in: Andresen and Grønlie (eds) "Hospitals, patients and medicine in modern history", Rokkan Rapport 2004
  forthcoming Paper
   
 2. Tore Grønlie. Arven fra fortiden - sykehusreformen i historisk perspektiv
  Styreseminar i Helse Nord, Tromsø 13.10.2004 Paper
   
 3. Haldor Byrkjeflot og Tore Grønlie. Helseforetaket, et overgangsfenomen i en utvikling fra velferdslokalisme til sentralstatlig styring? presentert på 1.landskonferanse for ledelse og organisering i helsetjenester, Hurdal 14.-15.Oktober 2004 Paper

  Se også seminaroversikt

Skilpadden og haren

Sykepleier forsker på helseforetakene - møte med Rune Hallingstad

Rune Hallingstad er sykepleier. Har er utdannet på Høgskulen i Sogn og Fjordane og har sitt fartstid som sykepleier i fra Sentralsjukhuset i Sogn og Fjordande i tillegg til at har arbeidet i kommunehelsetjenesten i Solund og Frogn. De siste årene har han imidlertid arbeidet med sin hovedoppgave i administrasjon på Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. I oppgaven har han analysert styrings -og ledelsesstil ved Helse Midt-Norge RHFog Helse Vest-Norge RHF. Datagrunnlaget for den empiriske delen av studien har han hentet inn gjennom intervjuer med styremedlemmer og direktører i de for regionale foretakene samt analyser av sentrale dokumenter.
les merSe intervju med Rune i Sykepleielederen nr. 2 2004 Konferanseprogram


NYTT PROSJEKT:
Ledelse og omstilling i helseforetak

Helseforetakene har vært gjennom store omveltninger de senere årene, og budsjettmessige utfordringer setter ytterligere press og fokus på både ledere og etablerte organisasjonsstrukturer. Helse Vest har derfor bedt Rokkansenteret om å utføre et forprosjekt innen feltet ledelse og organisasjon i helsevesenet, der forskningssamarbeidet som alt er i gang gjennom ATM-prosjektet utvikles og videreføres. Gjennom regelmessige møter skal foretakene og forskningsmiljøene oppdateres om status på forskningsområdet. I forprosjektet fokuseres det spesielt på sammenhengen mellom krav til omstilling, endringer i organisering og utøvelse av ledelse. I første del av prosjektet skal det gjøres en kartlegging av omstillingsutfordringer slik aktørene innenfor helsevesenet opplever dem. Det skal videre lages en oversikt over planlagte og gjennomførte organisasjonsendringer, og F&U-tiltak innenfor ledelse og organisasjonsutvikling. Forprosjektet går fra august 2004 til juli 2005.


Ny rapport fra ATM

Rune Hallingstad har skrevet en rapport om regional styring etter etableringen av helseforetakene, der erfaringer fra de regionale foretakene Helse Midt og Helse Vest sammenlignes.


Sammendrag Konferanseprogram

 


FLOS: Nyhetsbrev og konferanse

En av ATM-prosjektets viktigste samarbeidspartnere, FLOS-senteret i København, har nettopp gitt ut et nytt nyhetsbrev. Sentrale tema i dette nummeret er blant annet refleksjoner omkring den danske strukturkommisjonens arbeid, erfaringer fra reformarbeid i Sverige og studier av medisinsk praksis.

FLOS arrangerer også en konferanse den 2. desember, under tittelen "Reform-, Ledelses- og Organiseringsprocesser i Sundhedsvæsenet." Konferansen markerer slutten på FLOS' femårige finansieringsperiode, og skal ta for seg aktuelle forskningsmessige og praktiske utfordringer i forhold til viktige temaer i prosjektene ved senteret.

Nyhetsbrevet og mer informasjon om konferansen finner du på hjemmesidene til FLOS


Nasjonal forskerkonferanse 14. - 15. oktober

Terje P. Hagen og Pål E. Martinussen fra Institutt for Helseledelse og Helseøkonomi ved Universitetet i Oslo inviterer til den 1. nasjonale forskerkonferanse om ledelse og organisering i helstjenesten, den 14. og 15. oktober 2004, på Hurdalsjøen Hotell i Hurdal. Bakgrunnen for konferansen er den stadig økende aktiviteten innenfor samfunnsfagene knyttet til problemstillinger innenfor helsesektoren, og behovet for et forum for utveksling og diskusjon av erfaringer. Konferansen organiseres etter samme modell som de årlige fagkonferansene for sosiologi og statsvitenskap, hvor deltakerne presenterer, kommenterer og diskuterer paper i mindre faggrupper.

Deadline for innlevering av abstract og påmelding til konferansen (ved Pål Martinussen, pr. e-post pål.martinussen@sintef.no) er 1. september 2004. Mer informasjon vil etterhvert finnes på www.med.uio.no/heled/HORN. Kost og losji for deltakerne dekkes av forskningsrådet, mens reise besørges av deltakerne selv.

Konferanseprogram -> Konferanseprogram

 

Ny rapport

Vrangbæk, Karsten og Østergren, Katarina. The Introduction of Choice in Scandinavian Hospital Systems. Arguments and Policy Processes in the Danish and the Norwegian Case. Working Paper, nr. 5-2004. Bergen: Rokkansenteret; 2004. 27 s.
les merLes rapporten her (pdf)


Ny rapport om organisering av sykehus

INTORG - De somatiske sykehusenes interne organisering. – En kartlegging av 50 somatiske sykehus i Norge i 2003. Rapporten er skrevet av Lars Erik Kjekshus SINTEF Helse, Økonomi, kvalitet og tilgjengelighet og ble utgitt i mars 2004.
les merLes rapporten her (pdf)


NEON dagene i Bergen

28 - 30. oktober arrangeres NEON dagene i Bergen. Det inviteres til seminar om organisasjonsforskning i Norge, og det skal   spesielt legges vekt på vegen fra idé til forskningsprosjekt. Se program her
Dessuten vil det bli Phd kurs med tittel: "Ledelse og organisering i kunnskapsorganisasjoner. Hvordan ”virker” statlige reformer?" Se kursbeskrivelse


JOURNAL OF BEHAVIOR - call for paper

Organizational Behavior in Healthcare -- The Challenges Are Organizational, Not Just Clinical. Special Issue
Due Date: January 30, 2005
Special Issue Co-Editors:
Ranga Ramanujam, Purdue University
Denise M. Rousseau, Carnegie Mellon
les merLes mer!


The Decentraliced Path Challenged?

Nordic Health Care Reforms in Comparison er tittelen på et nytt notat av Haldor Byrkjeflot og Simon Neby som nå er ute i Rokkansenterets notatserie. Notatet tar for seg utviklingstrekkene i de skandinaviske systemene, og stiller i forbindelse med dette spørsmål om den tradisjonelt desentraliserte nordiske organisasjonsmodellen for spesialisert helse er i ferd med å bli endret. 
les mer Les notatet her » (pdf)


Nytt notat fra Gammelsæter og Torjesen

Hallgeir Gammelsæter fra Høgskolen i Molde og Dag Olaf Torjesen fra Høgskolen i Agder er begge tilknyttet ATM-prosjektet. De har skrevet et notat om hvordan ledere i helseforetakene tilpasser seg de strukturelle endringene som kom med sykehusreformen, og hvordan de forholder seg til nye ledelsesdoktriner som "enhetlig ledelse". Notatet utgis som working paper i Rokkansenterets serie, og har tittelen "Management Between Autonomy and Transparency in the Enterprise Hospital" (working paper nr 1-2004. Bergen, Rokkansenteret).
les merLes mer »


Sommer og seminarer: Vrangbæk og Spångberg

Vi minner om to aktuelle seminarer den kommende uken. Karsten Vrangbæk holder mandag 14. juni kl 1300 - 1500 et innlegg titulert "Strukturreform i Danmark. Policy proces og mulige konsekvenser på sundhedsområdet". Vrangbæk er en av ATM-prosjektets samarbeidspartnere i Danmark, og har tilknytning både til Københavns Universitet og FLOS-senteret.

Torsdag 17. juni kl 1015 - 1200 holder Ulrika Winblad Spångberg innlegget "Från beslut til verklighet -Läkarnas roll vid implementering av valfrihetsreformer i hälso- och sjukvården." Spångberg kommer fra Universitetet i Uppsala, og disputerte for sin doktorgrad i statsvitenskap i 2003.

For mer informasjon, se sidene til Forum for Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv.
Vel møtt til seminar!


Aktuelle seminarer

Fredag 28. mai holder Peter Kjær et innlegg i Forum for Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv sin seminarrekke. Innlegget er titulert "Kommunikationens institutionalisering: Perspektiver for organisation og ledelse". Peter Kjær er forskningsleder for prosjektet "The Rise of the Nordic Business Press" ved Institutt for Organisasjon og Arbeidssosiologi på Handelshøyskolen i København.
Paper: "Kommunikation som institution"

Mandag 14. juni kommer Karsten Vrangbæk som er lektor fra Institut for Statskundskab og Institut for Folksundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, med et innlegg om desentralisering i helsesektoren. Vrangbæk er en av de sentrale samarbeidspartnerne knyttet til ATM-prosjektet, og arbeider konkret sammen med flere av Rokkansenterets forskere -blant andre Katarina Østergren. Hans forskningsmessige interesser er blant annet knyttet til organisasjonsteori og reformer i helsevesenet, og han skal ha et forskningsopphold ved Rokkansenteret i sommer.

For nærmere informasjon, se hjemmesidene til Forum for Organisasjon og Ledelse


Nye paper

Det er kommet to nye publikasjoner i tilknytning til ATM prosjektet:

 1. Ivar Bleiklie, Haldor Byrkjeflot and Kataruna Östergren: Taking Power from Knowledge
  A Theoretical Framework for the Study of Two Public Sector Reforms 
   
 2. Per lægreid, Ståle Opedal and Inger Marie Stigen: The Norwegian Hospital Reform –
  Balancing Political Control and
  Enterprise Autonomy

les merLes mer »


Aktiviteter og seminarer

Endelig har vi laget en oversikt over planlagte aktiviteter og tiltak som er av interesse for folk på ATM-prosjektet. Vi vil oppdatere oversikten jevnlig slik at ny informasjon blir tilgjengelig så snart vi har den, og oppfordrer dermed alle til å gi oss beskjed om aktuelle aktiviteter. Oversikten kan du finne her eller under "seminars and calendar" på menyen øverst.


NSHs lederkonferanse 2004

Norsk sykehus og helsetjenesteforening arrangerte 29-30 januar en lederkonferanse, der en rekke interessante innlegg ble holdt. Innleggenes tema spenner fra økonomistyring via eierskap til ledelse, og mange av dem er direkte relevante for forskningen på Rokkansenteret. Blant foredragsholderne finner vi blant annet Jan Erik Askildsen fra HEB -program for for helseøkonomi i Bergen. 

Flere av innleggene kan leses på NSHs nettsider


MERK:

les merSe oversikt over aktiviteter i hovedfagsseminarene
!Forvaltningspolitikk og institusjonell endring
!Forum for Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv - hovedfagsseminaret

les merSee also «Forum for organisasjon, ledelse og arbeidsliv»


Transparens og kvalitet

Et initiativ til offentliggjøring og rangering av kvalitetsmålinger skaper debatt i Danmark. Spørsmålet er om prestasjonsmålinger kan fungere som et virkemiddel for kvalitetsheving i sykehustjenester, uten at det oppstår negative ringvirkninger av tiltakene. Politisk finnes det en viss vilje til innføre slike offentlige målinger, til tross for en rapport fra Institut for Sundhedsvæsen som peker på en rekke negative erfaringer med lignende tiltak fra USA, Skottland og England. 
les mer En artikkel om saken finnes her »

Rapporten "Internationale erfaringer med præstationsmålinger og offentliggørelse af præstationsdata" finner du her


Mange bidrag fra ATM i FLOS' siste nyhetsbrev

Forskningscenter for Ledelse & Organisation i Sygehusvæsenet ved Handelshøyskolen i Købehavn er en av ATM-prosjektets partnerne. I deres siste nyhetsbrev er medarbeidere ved ATM godt representert gjennom 3 artikler, til dels skrevet på tvers av institusjonstilhørighet. Per Lægreid, Ståle Opedal og Inger Marie Stigen har skrevet et innlegg om balansegangen mellom politisk kontroll og autonomi i forbindelse med sykehusreformen, Haldor Byrkjeflot og Simon Neby presenterer et innlegg om en desntralisering vs. sentralisering i et nordisk perspektiv, og Hallgeir Gammelsæter har sammen med Dag O. Torjesen et bidrag om ledelse mellom autonomi og transparens i helseforetakene. I tillegg finnes det artikler av samarbeidende forskere som Finn Borum og Peter Kragh Jespersen, blant mye annet.
les merLes mer »


Autonomi aktuelt også i Danmark

I den ikke helt ferske rapporten "Sundhedsvæsenets organisering - sygehus, incitamenter, amter og alternativer" påpeker et utvalg at regelstyring og konkrete overenskomster ikke utgjør en barriere for en forbedret tilrettelegging av sykehusenes mange oppgaver. Utvalget foreslår til dels at sykehusene tildeles en større grad av frihet til selv å foreta egne disposisjoner, slika at de blir mer selvstyrte. Men, de skal fortsatt være underlagt den finansierende myndighet
les merLes mer »


Sverige: Vårdbarometern

I Sverige foretas det kontinuerlige målinger av befolkningens kunnskaper om, erfaringer med og holdninger til helsetjenster i undersøkelsen "Vårdbarometern". Resultatene av spørreundersøkelsene (som gjøres i form av telefonintervju) genereres for de enkelte deltakende landsting og regioner, så vel som for hele Sverige. For de som måtte ha interesse av slike data, legges resultatene ut på internett. De oppdateres kvartalsvis, og er allment tilgjengelige via nettet.
les mer Les mer »


SAMDATA Sykehus

SAMDATA Sykehus 2002 ble offentliggjort mandag 13. oktober 2003 og viser følgende:
Trenden fortsetter: Stadig høyere aktivitet på norske sykehus

I 2002 behandlet somatiske sykehus flere enn året før. Dermed fortsetter trenden fra de siste årene. Samtidig øker de totale driftsutgiftene mindre enn veksten i antall behandlede pasienter. Dette går fram av en rapport fra SINTEF Unimed om den somatiske sykehussektoren i Norge første driftsår etter at staten tok over spesialisthelsetjenesten.
les merLes mer »


Aktuell rapport

Rapporten «Når sykehus blir butikk. Om etableringen av et sykehusmarked i Norge» er utarbeidet av Roar Eilertsen ved De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte. Oppdragsgiver har vært Fagforbundet. Rapporten har blitt utarbeidet i løpet av våren og sommeren 2003, og hovedsiktemålet har vært å beskrive og analysere situasjonen for norske sykehus etter at Lov om helseforetak, den såkalte sykehusreformen, ble satt i verk fra 1. januar 2002.
les merLes rapporten »
les merLes omtale av rapporten i Bergens Tidende »


Konferansedeltakelse og paper

Forskere fra Rokkan-senteret og sykehusreformsprosjektet (ATMhealth) presenterte flere paper ved the 17th Nordic Conference on Business Studies,Reykjavik, 14 ­ 16 August og EGOS i København 3-5 juli 

De fleste paper fra sykehusreform-gruppen i Reykjavik er også tilgjengelige. 
 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem