Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Seminarkalender for ATM-prosjektet våren 2006

Kalender for våren 2006 - Rokkansenteret 6. etg, møterom 6205, 10.15 - 12.00
 

Dato Seminar Tema
26.01 Semesterstart Informasjon til nye studenter, semesterplanlegging og framlegg ved tre uteksaminert hovedfagsstudenter på prosjektet/ adm.org.:
Øyvind Jørgensen: "Rettigheter og valgfrihet - Utviklingen av fritt sykehusvalg i Norge"
Siri Nerheim:  "Hvem skal lede? - Nasjonal profesjonsdebatt og lokale erfaringer ved innføring av enhetlig ledelse i helseforetak"
Therese Svendsen: "Helseforetak og kommunikasjon - En studie av en kommunikasjonsstrategis betydning i et helseforetak" 
(ca 25-30 minutter hver).
Merk: Seminaret starter kl. 15.00. I forlengelsen av seminaret inviteres alle til et sosialt arrangement.
09.02 Sykepleie og ledelse Anne-Grethe Naustdal: Sjukepleieleiing og kompetanseutvikling i sjukehus
Siri Nerheim:  Hvem skal lede? - Nasjonal profesjonsdebatt og lokale erfaringer ved innføring av enhetlig ledelse i helseforetak
Drøfting av videre samarbeid omkring temaet ledelse og sykepleie.
16.02 Gjesteforelesning Peter KjærMedier, nyheder og organisation - aktuelle bud på mediernes påvirkning af organisationer
Peter Kjær er leder for Center for Health Management, Handelshøjskolen, København.
16.02 Miniseminar i Helse
Bergen
Framlegg ved tre uteksaminert hovedfagsstudenter på ATM-prosjektet/ adm.org.:
Øyvind Jørgensen: "Rettigheter og valgfrihet - Utviklingen av fritt sykehusvalg i Norge"
Siri Nerheim:  "Hvem skal lede? - Nasjonal profesjonsdebatt og lokale erfaringer ved innføring av enhetlig ledelse i helseforetak"
Therese Svendsen: "Helseforetak og kommunikasjon - En studie av en kommunikasjonsstrategis betydning i et helseforetak" 
Merk tid og sted: kl 13.00 – 14.45, Loftet, Ingebjørg, Haukeland hotell.
09.03 Studentseminar Framlegg ved to masterstudenter:
Borgny Aakre, Etablering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Lene Susann Pilskog, En studie av Nasjonalt lederutviklingsprogram for helseforetakene
16.03 Gjesteforelesning/
Halvdagsseminar
Seminar om varsling og omdømme i helsesektoren.
Innledere: Marit Skivenes og Svein Ivar Angell.
Tid: 13.00-15.30. For program og mer info se her
27.04 Studentseminar Framlegg ved to studenter:
Margrete Langeland legger frem skisse til forskningsdesign med arbeidstittelen: "Helsetilsynet og sykehusreform".
Robert Lohne vil og legge frem skisse til forskningsdesign, temaet er varsling (whistleblowing) og casen er Haukeland Sykehus.
12.05 Vitenskapsteoretisk
innlegg for Dr.Polit-grad
Dag Olaf Torjesen: "Ledelse i helsetjenesten og skiftende kunnskapsregimer."
Merk tid og sted: kl 10.15-12.00 på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
24.05 Gjesteforelesning Lars Erik Kjekshus; Organisering og ledelse av private og offentlige, somatiske og psykiatriske helseforetak i 2005 - utviklingstrekk og trender. Presentasjon av noen funn fra INTORG-undersøkelsen 2005.
08.06 Semesteravslutning Sturle Næss: Hvor effektive er effektivitetsmålingene?
Også i helsevesenet er det rimelig at det blir stilt spørsmål ved hvordan ressurene brukes. Hvilke metoder som anvendes kan ha stor betydning for hva man finner. DEA (Data Envelopment Analysis) er en metode som er mye brukt internasjonalt. I Norge har den vært brukt til å måle effektiviteten i både sykehus, skoler og pleie-og omsorgstjenestene. Innlegget vil med utgangspunkt i en norsk studie diskutere fordeler og ulemper ved metoden.
Tid: 15.00 - 17.00 med sosialt arrangement i forlengelsen av møtet.

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem