Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Presseklipp - Arkiv

 

Sykehusleger og sykehusreform

En av to sykehusleger mener sykehusreformen fra 2002 har hatt negative konsekvenser. Det rapporterer Olaf Gjerløw Aasland, Terje P. Hagen og Pål E. Martinussen i en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Mange av legene mener også at reformen ikke har ført til bedre organisering, likeverdig tilbud eller høyere kvalitet.
Les mer i Tidskriftet


 

Sykepleielederen nr. 2 -2007

I dette nummeret av Sykepleielederen er varsling og konflikthåndtering i arbeidslivet blant temaene som tas opp (s. 47-55). I den forbindelse er Marit Skivenes og Sissel C. Trygstads bok "Varslere - om arbeidstakere som sier fra" en av bøkene som blir omtalt.
Les sykepleielederen herLast ned pdf


Mer helse gjennom økt tillit

Erfaringer fra norsk sykehushverdag blant fagfolk viser at beslutninger og styring blir mer og mer fylt med økonomiske indikatorer og mer og mer tømt for faglig innhold, skriver Dag Olaf Torjesen, 1. lektor HiA og stipendiat på atm-prosjektet i Fædrelandsvennen 7. Mai.

Les artikkelen her Last ned pdf


Nytt nummer av Sykepleierlederen

Nummer 1 2007 er nå tilgjengelig som PDF-fil her Last ned pdf


Ny rapport om lokalsykehusenes akuttfunksjoner

Rapporten, bestilt av helseminister Sylvia Brustad, peker på bred enighet om at lokalsykehusene er en viktig del av norsk helsetjeneste, at de representerer en trygghetsbase, og at de store fortrinnene med lokalsykehus nærhet, breddekompetanse og lokalkunnskap. Tjenestene ved lokalsykehusene må allikevel videreutvikles, noe også Soria Moria-erklæringen utrykker. Arbeidsgruppa som står bak rapporten kommer i den forbindelse med flere prinsipielle innspill.

Les oppsummering her

Eller selve rapporten her Last ned pdf

Tidligere i år presenterte også De Facto en rapport om utviklingen av og i lokalsykehusene, blant annet knyttet til ulike akuttfunksjoner.

Les De Factos rapport her


Sverige: Nye regioner, vekt på kunnskap?

Den svenske ansvarskomiteen la 27. februar fram sine utredninger, etter flere års arbeid. Blant reformforslagene finner vi færre og langt større "regionkommuner": 6 til 9 av disse tenkes å komme i stedet for dagens 21 landsting. Statens styring av helsetjenestene skal rendyrkes og synliggjøres, og den forbindelse satses det på at bruk av den nyeste kunnskapen skal gi bedre resultater. Kommunestrukturen opprettholdes.

->Les mer her


Evaluering om sykehusreformen avsluttet

21. februar ble evalueringsrapporten om sykehusreformen overrakt Helseminister Silvia Brustad. Den forskningsbaserte evalueringen i regi av Forskningsrådet har vært ledet av Oddvar Kaarbø fra HEB, Rokkansenteret og Terje Lie ved IRIS. Les hele saken på Forskningsrådets sider
Last ned rapportenLast ned pdf


Hva kan vi lære av den norske sykehusreformen?

Det var tema for Forskningsrådets konferanse i anledning evalueringen av sykehusreformen. Forskningsrådets rapport, utarbeidet av flere ulike forskningsmiljø, inngår som den siste i en serie av tre ulike evalueringer av reformen. På konferansen 16. april ble flere av delprosjektene i evalueringen representert, og det var i tillegg innlegg fra svenske, danske og finske miljø om hva som skjer ellers i Norden og hvordan de ser på den norske reformen.

Mer info finner du her


"Strategisk kommunikasjon i helsevesenet" ledig phD - stilling

Copenhagen Business School lyser ut en stilling som phD -stipendiat ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Temaet er "strategisk kommunikation i sundhedsvæsenet". Les hele utlysningen her


Omorganisering av helseforetakene

En sammenslåingav Helse Sør og Helse Øst innebærer at det senest innen 1. juli i år etableres et nytt regionalt helseforetak som erstatter dagens to RHF-administrasjoner - Helse Sør-Øst RHF. Regjeringen foreslår samtidig at sykehusene skal få 800 millioner kroner i tillegg til de 75 milliarder kronene Stortinget bevilget i budsjettet for 2007.

->Les mer (odin.dep.no)


Sykepleielederen nr. 4, 2006            
 
Tema i dette nummeret av Sykepleielederen er  blant annet ledelse, fag og kjønn. I den forbindelse blir Birte Folgerø Johannessens arbeid utførlig omtalt under temaet "kjønn og ledelse". Sykepleielederen refererer fra Johannessens forelesning på NSF sin lederkonferanse i Stavanger og det trekkes veksler på flere av hennes publikasjoner (S. 43-53)

Les artikkelen om Birte Folgerø JohannessenLast ned pdf
Last ned Sykepleielederen 4, 2006 Last ned pdf

 

 

Evaluering av rusreformen

IRIS (International Research Institute of Stavanger) har på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet foretatt en evaluering av rusreformen som ble iverksatt i 2004.

->Les mer (www.forebygging.no)
->Last ned rapporten (pdf)


Hva skjer med lokalsykehusene

Torsdag 18, januar presenterte De Facto en ny rapport om utviklingen ved lokalsykehusene i Norge.

->Les mer (www.de-facto.no)Strategisk kommunikasjon i sjukehussektoren

 

Rokkansenteret fekk nyleg tilslag på ein søknad til Noregs forskingsråd (FRISAM) om midlar til prosjektet ”Legitimacy, identity, hierarchy: Strategic communication in the hospital sector” (LIHCOM).Utgangspunktet for prosjektet er det faktum at sjukehusføretaka i dag bruker store ressursar på kommunikasjonsverksemd og at omdømmet til den enkelte sjukehusorganisasjonen vert sterkt vektlagt. Prosjektet studerer ulike aspekt ved denne utviklinga: For det første skal det undersøkja korleis strategisk kommunikasjon i dag vert brukt for å legitimera sjukehusa overfor omgjevnadane og korleis dette tilhøvet stilte seg i tida før dei omfattande reformene i sektoren som kulminerte med føretaksreforma i 2002. Vidare skal prosjektet studera korleis strategisk kommunikasjon er eit hjelpemiddel for å utvikla organisasjonsidentitetar i sjukehusvesenet og korleis dette vert oppfatta internt i organisasjonane og i media. Endeleg skal prosjektet studera korleis strategisk kommunikasjon er ein styringsreiskap internt i sjukehusorganisasjonane, i kva grad han er eit hjelpemiddel for å byggja hierarkiske styringsstrukturar.

 

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Rokkansenteret, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø og Center for Health management, Copenhagen Business School. Prosjektleiar er Haldor Byrkjeflot. Andre prosjektdeltakarar frå Rokkansenteret er Svein Ivar Angell og Birte Folgerø Johansen.


 

NEON 2006 arrangert på BI

NEON-dagene ble i år arrangert på BI i Oslo. Henrich Greve holdt et foredrag om forholdet mellom kvalitativ og kvantitativ metode, og Grete Wennes holdt foredrag om følelsenes rolle for og i organisasjonsforskningen. I tillegg var det gruppesesjoner med paperpresentasjoner, der flere av ATM-prosjektets deltakere bidro. Dag Torjesen presenterte paperet "Ledelse i helsetjenesten og skiftende kunnskapsregimer" i gruppe 1. I gruppe to, ledet av Simon Neby, presenterte Haldor Byrkjeflot paperet "Dressing up hospitals as corporate brands? The expansion and managerialization of communication in Norwegian hospitals" som er skrevet sammen med Svein Ivar Angell, og Hege Johnson la fram prosjektbeskrivelsen for avhandlingen sin, "Kommunikasjon som vilkår for legitimering av offentlige virksomheter".

Mer om årets og kommende års arrangement finnes på NEONs nettsider


 

Verneplan for helsesektoren
 
Helsesektoren får nå sin egen verneplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har engasjert Forsvarsbygg til å utarbeide "Landsverneplan for helsesektoren". Formålet er å verne et utvalg kulturminner og kulturmiljø som dokumenterer utviklinga til helsesektoren. Forsvarsbygg har nylig levert forprosjektrapporten og en historisk oversikt over utviklinga i helsesektoren. Les mer
 

Regionalisering i Sverige?

 
Den svenske ansvarskomiteen foreslår regionkommuner etter modell fra forsøksregionen i Skåne, skal vi tro et oppslag på sydsvenskan.se. Sykehusene skal fortsatt være knyttet til det regionale demokratinivået, men disse enhetene blir større og færre enn i dag. Regionenes funksjon, finansiering og oppgaver skal i stor grad svare til dagens. Dermed er verken den norske eller den danske modellen for organisering av sykehusene aktuelle i Sverige. Et fellestrekk ved utviklingen er likevel større og færre regioner.

->Se mer på sydsvenskan.se


Managing values in health care

EHMA (European Health Management Assosiation) holder sin årlige konferanse 27.-29. juni 2007 i Lyon. Tema er " Managing values in health care". Frist for innlevering av abstract er 15. januar. Se mer om konferansen her


Seminarer om reform, ledelse og komparativ forskning omkring sykehus

16. november ble det arrangert Phd-seminar for stipendiatene på ATM - prosjektet. Alle de 5 Phd-studentene på prosjektet deltok og la fram deler av arbeidene sine for kommentarer.
Dagen etter ble det gjennomført et seminar omkring komparativ
forskning i sykehus-sektoren, der flere arbeider på dette området ble presentert og diskutert. Haldor Byrkjeflot, prosjektleder ved ATM-prosjektet ved Rokkansenteret og Ivar Bleiklie, instituttstyrer ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap var ansvarlig for seminaret. Peter Kjær fra Copenhagen business school og Karsten Vrangbæk fra Universitetet i København kommenterte framlegg fra stipendiatene.

->Se programmet her


EU- prosjekt: KNOWandPOL

"The role of knowledge in the construction and regulation of health and education policy in Europe: convergences and specificities among nations and sectors"

Høsten 2006 starter et 4- årig EU- prosjekt, ”KNOWandPOL”, med Haldor Byrkjeflot og Birte Folgerø Johannessen fra Rokkansenteret som partnere. Prosjektet er et samarbeid mellom aktører fra Høgskolen i Østfold, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Rokkansenteret. Forskningsgruppen skal utforske  og sammenligne kunnskapsgrunnlaget for beslutninger i skole- og helsepolitikk. Norge er ett av åtte land i Europa som skal inngå i studien.

->Les prosjektbeskrivelsen herLast ned pdf


DRG-systemets utvikling i Norge og Danmark

Dag Olaf Torjesen og Haldor Byrkjeflot har skrevet et paper om DRG -systemets utvikling i Norge og Danmark.

Dette paperet er nå utgitt i skriftserien til Center for European Studies ved Høgskolen i Agder.
Les hele paperet her


Gjest på POLIS 26.10; Morten Brattvoll
"Utvikling, implementering og bruk av telemedisin i pleie- og omsorgssektoren"

Torsdag 26.10 fikk vi en interessant innføring i utviklingen av ny teknologi og bruken av denne i det norske helsevesenet. Sentrale poeng var hvordan teknologi som for eksempel overføring av pasienters hjertelyd fra fastlegen til spesialist kan forenkle utredning og behandling. Og på hvilken måte implementering og bruk av slik teknologi endrer og påvirker organisasjonene som utøver telemedisin. Se lysarkpresentasjonen herLast ned pdf

Morten Brattvoll er ansatt som forsker og spesialkonsulent ved Nasjonalt senter for telemedisin http://telemed.no/. Brattvoll arbeider med organisatoriske forhold i relasjon til utvikling og implementering av telemedisinske løsninger, primært i kommunal sektor. Brattvoll er utdannet Cand. Polit fra Universitetet i Tromsø og har arbeidserfaring fra undervisning og forskning ved Høgskolen i Bodø og Nordlandsforskning.


Patient empowerment and the introduction of hospital choice in Norway and Denmark

Karsten Vrangbæk og Katarina Østergren er aktuelle med en ny artikkel i tidsskriftet Health Economics, Policy and Law. Artikkelen viser at det til tross for en del likheter også er markante forskjeller mellom de to landene med hensyn til introduksjonen av pasientvalg, så vel som teoretisk innsikt i implementering av policy som dels står i motsetning til etablerte tradisjoner. Karsten Vrangbæk har for tiden en bistilling tilknyttet ATM-prosjektet, også Katarina Østergren har tidligere vært en av prosjektmedarbeiderne.

Les abstract her


"Omdømmesamfunnet - Det er prippent, rettsløst og det er ingen vei ut. Nå brer omdømmesyken seg til staten"

Dette er overskriften i Morgenbladets artikkel om omdømmearbeid i sykehusene. Haldor Byrkjeflot og Svein Ivar Angell uttaler seg på bakgrunn av sine studier av omdømme og kommunikasjon i helseforetak. Les hele artikkelen i Morgenbladet 


Sykepleielederen nr. 3 2006                      

I siste utgaven av tidsskriftet Sykepleierlederen blir POLIS -seminaret omtalt gjennom en presentasjon av Siri Torvestad Nerheims hovedfagsoppgave (s. 16-27) og omtale av Dag Olaf Torjesens vitenskapsteoretiske innlegg til dr.polit graden (s. 28-33).

Les hele nummeret av sykepleielederen her Last ned pdf                                                 


 

Strävan efter transparens: Granskning, styrning och organisering i sjukvårdens nätverk

Dette er tittelen på en ny bok redigert av Charlotta Levay og Carolina Waks. Tema er det stadig økende presset for økt innsyn i svensk helsetjeneste, eksemplifisert gjennom akkrediteringsordninger, evidensbasert medisin, WHO sine rankinglister over ulike lands helsesystemer og medienes økte søkelys på kvalitet i helsetjenester. Boken springer ut fra miljøet rundt Uppsala Universitet og SOND-nettverket, der ATM-prosjektet har nære samarbeidspartnere.

Les mer om boken og tematikken her


Statsbudsjettet 2007:
- Ikkje nok Helse Vest-pengar

Skeivfordelinga til helseregionane er retta opp, seier regjeringa, men det er langt frå nok, meiner både pasientar og legar. Les hele saken på NRK Hordaland.


Tildeling av studentstipend

Kristian Mjåland, Margrete Langeland og Robert Lohne er tildelt studentstipend denne høsten, de er alle masterstudenter tilknyttet POLIS - seminaret.


Femstjerners sykehus?

Det blir en mulighet når danske myndigheter nå innfører et kvalitetsmerkingssystem for sykehus. Skalaen går fra en til fem stjerner, og målsettingen er at kvalitetsvurderingen av sykehusene skal være synlig og lettfattelig for pasientene. Dermed kobles kvalitet direkte til pasientenes sykehusvalg, noe Innenriks- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen synes er en god ting.

Les mer i Ukeavisen Ledelse


Nationen: Ap vant kampen om sykehusene

Ap trakk det lengste strået i kampen om statlig eierskap for sykehusene. Krefter i Sp og Sv har jobbet for omkamp, men Sp bekrefter nå at saken er tapt.

Les hele saken i Nationen


EGOS 2006 vel i havn

Med 1200 deltakere er EGOS en av de største akademiske konferansene som er arrangert i Bergen noen gang. I tre dager diskuterte forskere fra 40 land hvordan organisasjonsformer og samfunnet ellers påvirker hverandre gjensidig.

Les mer i Rokkan-Nytt 2-2006Last ned pdf


Sykepleielederen nr. 2 2006

I siste utgaven av tidsskriftet Sykepleierlederen blir aktiviteten ved POLIS-samarbeidspartner Høgskolen i Sogn og Fjordane viet stor oppmerksomhet. Blant annet med resymé av hovedoppgaven til Kari Kjos (s. 60-65) og masteroppgaven til Anne-Grethe Naustdal (s. 66- 74).

Les fulltekstutgaven av Sykepleierlederen nr. 2 2006 herLast ned pdf


 

Sykepleielederen nr. 3-4 2005

I siste utgave av Sykepleielederen er hovedtemaet ledelse, og forskere ved Rokkansenteret blir viet stor oppmerksomhet.

Haldor Byrkjeflot er intervjuet og presenterer ATM- prosjektet som han er leder for. Torgeirs Sveris hovedoppgave "Strukturer og reformer . En kvalitativ analyse av reformen 'Enhetlig ledelse' sett i lys av sykehusets arbeidsorganisering" blir deretter presentert.

Sveri har også skrevet litteraturoversikten med tittelen "Sykepleieledelse og sykepleiernes forhold til ledelse" til denne utgaven av SykepleielederenLast ned pdf.

Les fulltekstutgaver av Sykepleielederen her.


Ny regional inndeling av Sverige.

På bakgrunn av kritikk mot dagens regionale politikk i Sverige diskuteres ulike modeller for regionalisering av landet.

Målsetningen er å skape handlekraftige regioner ved å slå sammen dagens 21 fylker. Ansvarskomiteen har ulike alternativer oppe til diskusjon, og det diskuteres blant annet om landet skal deles inn i 6 eller 9 regioner med direktevalgte politikere.


Ny rapport: «Sykehusreformens organisasjonsform er velegnet»

Ny rapport: «Sykehusreformens organisasjonsform er velegnet»Helseforetaksmodellen som ble innført i forbindelse med sykehusreformen utgjør et velegnet fundament for styring og utvikling av spesialisthelsetjenesten også i årene som kommer. Dette er hovedkonklusjonen i en evaluering av helseforetaksmodellens funksjonalitet som er utført av konsulentfirmaene AGENDA og MUUSMANN, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

» Pressemelding fra HOD

» Link til rapporten (pdf)


Rød – grønne sykehus

Den rød-grønne samarbeidsplattformen er satt, og budskapet fra Soria Moria erklæringen er relativt klart for sykehusenes del: det vil bli økt politisk styring både nasjonalt og lokalt, det skal satses på å opprettholde et godt desentralisert sykehustilbud, avtaler mellom private kommersielle aktører skal begrenses, sykehusøkonomien skal styrkes, og det vil bli en omlegging av finansieringssystemet som skal sikre en rettferdig fordeling mellom pasientgruppene.

Les artikkelen her

Pressemelding fra HOD - Folkevalgte inn i sykehusstyrene

Valg 2005: se vår temaside


Temanummer om ledelse og organisering i helsevesenet.

Nordiske Organisasjonsstudier nr. 2 2005 er et temanummer omkring ledelse og organisering i helsevesenet i Norden. Redaktører er Haldor Byrkjeflot og Peter Kragh Jespersen. I 3 av artiklene presenteres forskningen i ATM-prosjektet ved Rokkan-senteret.

Innledningsartikkelen og innholdsfortegnelsen er tilgjengelig her: www.fagbokforlaget.no/nos/innhold.htm


Østergren og Reisæther med kronikk i Legeforeningens tidsskrift

Kronikken "Koordinering i psykiatrien- et grenseflateproblem?" er skrevet av forsker Katarina Østergren ansatt ved NHH og Rokkansenteret og hovedfagsstudent ved ATM-prosjektet Gunn-Synnøve Dahl Reisæther. Reisæther er psykiatrisk sykepleier og jobber som spesialkonsulent i Kompetanseeininga i psykiatrisk divisjon, Helse Bergen.


Gjesteforelesning med Finn Borum

Finn Borum holdt en forelesning på Polis den 13.10 med tittelen: "When Implementation meets Emergence - Interpreting Managerial Reactions to The Regionalization of Danish Hospital Services".

Her kan du lese et sammendrag av forelesningen


Departementets nye politiske ledelse


Sylvia Brustad fra Arbeiderpartiet ble Helse- og Omsorgsdepartementets nye statsråd etter valget, og får følge av et trekløver betående av to statssekretærer og en politisk rådgiver: Rigmor Aasrud, Wegard Harsvik og Arvid Libak - også disse fra Arbeiderpartiet.

Se departementets hjemmeside


Organisasjon og ledelse – en undervurdert sykepleiekompetanse?

Arne Orvik gjestet POLISseminaret 29. september 2005 med forelesningen ”Organisasjon og ledelse – en undervurdert sykepleiekompetanse?”. Arrangementet var i forbindelse med samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, avdeling for Helse- og sosialfag og ATM prosjektet på Rokkansenteret. Arne Orvik har skrevet om organisatorisk kompetanse i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Forfatteren utdyper hvorfor ledelse er en del av sykepleierrollen, og hva en slik lederrolle innebærer i praksis. Orvik er cand.polit.og førstelektor ved Institutt for helsefag ved Høgskolen i Ålesund (HiÅ).

I forelesningen knyttet han organisasjons- og ledelsesteori opp mot sykepleiepraksis og ytret ønske om å i større grad inkludere organisasjonskonteksten i sykepleiefaget. Han hevdet at ved å gi den enkelte sykepleier økt kunnskap om ledelse og egen organisasjon vil man kunne forbedre sykepleiearbeidet. Dermed er Orviks bidrag kanskje en brobygger mellom den teoretiske organisasjons- og ledelsesforskningen og den praktiske sykepleien?

Arne Orviks lysarkpresentasjon


"Helse-Norge i støpeskjeen - søkelys på sykehusreformen"

Dette er tittelen på en ny bok redigert av Ståle Opedal og Inger Marie Stigen, utgitt på Fagbokforlaget. Som Tore Hansen skriver innledningsvis, kan boken ses som et ledd i utviklingen av kunnskap om den organisatoriske oppbygningen og den politiske styringen av landets helsevesen. Oppmerksomheten rettes mot forholdet mellom Stortinget, den sentrale helseforvaltningen og de nye helseforetakene.

Boken samler bidrag fra samfunnsvitenskapelige forskere fra flere miljøer rundt om i landet, som NIBR, Rogalandsforskning, Nordlandsforskning, og prosjektene HERO og HORN ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO. Fra Rokkansenteret og ATM-prosjektet bidrar Haldor Byrkjeflot, Tore Grønlie, Dag Olaf Torjesen og Simon Neby til ulike kapitler og om ulike emner knyttet til reformen. 

Presentasjon av boka ved Inger Stigen ved lanseringsseminar 24.8.

Omslag og bestillingsskjema

Anmeldelse av boken i Sykepleielederen

Andre bøker av interesse? se her


Dårlig sykehusøkonomi: Et resultat av dårlig ledelse?

Det mener Audun Kleppe, direktør ved Betanien Hospital, og uttrykker dermed støtte til Ulf Ljungblad ved Sykehuset Østfold. Kleppe mener årsaken ligger i en utbredt ekspansjonstrang, som igjen springer ut fra ønsket om høyere status heller enn reelle behov. Han etterlyser en tydeligere ansvarliggjøring av sykehusenes ledere.

Les mer i Helserevyen


Sykehusene trenger en innholdsreform

Det mener Legeforeningen, som nettopp har lagt fram sin femte statusrapport om tingenes tilstand i norsk helsevesen. - Legeforeningen har støttet sykehusreformen, men den må etterfølges av en innholdsreform som sikrer faglig kvalitet, sier Legeforeningens president Hans Kristian Bakke.

Les mer i Helserevyen
Les Legeforeningens rapport


Politisk innblanding truer reformen

En ny rapport peker på at politisk innblanding i styrevedtak gjør det vanskelig for de regionale helseforetakene å styre sykehusene slik reformen forutsetter. Det er en av konklusjonene i evalueringen av sykehusreformen som nylig ble lagt fram for Helsedepartementet. Ståle Opedal fra Rogalandsforskning og Inger Marie Stigen fra NIBR, to av ATMs samarbeidspartnere, har vært involvert i evalueringen, der det også pekes på at det stadig fokuseres mer på økonomi, effektivitet og kostnadshensyn.

 Les mer i Aftenposten

Les rapporten: Samarbeidsrapport NIBR/NF/RF 2005


Vil ha mer politisk styring

Åse Gunnhild Woie Duesund, stortingsrepresentant for KrF og medlem av sosialkomiteen, tar til orde for å styrke den politiske styringen med helseforetakene. Hun presenterer to relativt kontroversielle alternativer: - Enten må det bli et politisk valgt flertall i foretaksstyrene, eller så må vi gjøre endringer som gjør at Stortinget kan detaljstyre mer av aktivitetene, uttaler Duesund.

Les mer i Helserevyen


Fører sykehusreformen til mer byråkrati?

Dette spørsmålet belyses gjennom flere artikler i Adresseavisen, der man blant annet påpeker at bruken av direktørtitler og sjefstitler øker i helsevesenet, samtidig som lønnsnivået blant toppledere øker. Det refereres også til forskningen i ATM-prosjektet som viser at det skjer en byråkratisering ved at det legges stor vekt på dokumentasjon og resultatkontroll. Direktøren ved St Olavs bekrefter disse resultatene. Han opplyser at de stadig blir pålagt nye oppgaver som krever administrasjon. "Alt skal dokumenteres, og det har blitt mye administrativt rundt hver pasient som mange leger og sykepleiere syns er for tidkrevende", sier han.

Les mer i Adresseavisen  og her


Helseportaler løser ikke pasientens informasjonsbehov

Nasjonale helseportaler gir ikke brukerne den informasjonen de trenger for å ta gode beslutninger om egen helse, sier forsker Claire Glenton ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det kommer frem i en studie der man har vurdert i hvor stor grad statlige helseportaler skaffer til veie gyldig og forståelig informasjon om effekt av ulike behandlingsformer. Studien påpeker at nettstedenes pålitelighet kan være avgjørende for pasientens kunnskap og dermed også pasientens evne til å fatte infomerte valg.

Les mer på Kunnskapssenterets hjemmesider


Regionalisering - nye innspill i debatten

Seniorforsker Jon P. Knutsen mener norske politikere ikke henger med i den stadige tendensen til regionalisering innen offentlig sektor, i motsetning til i en del andre land. Det var deler av budskapet da boken "Sterke regioner - forskning og reform" (Fagbokforlaget) ble lagt fram. Samtidig presenterte Kommunenes Sentralforbund strategidokumentet "Sterke regioner - tid for reform", der det manes til oppslutning om regionalisering på en rekke områder.

Les mer på KS sine hjemmesider
Rapporten "Sterke regioner - tid for reform"


Hodeløs hodejakt på norske sykehusledere?

I en kritisk kommentar til den stadige utskiftningen av foretakenes toppledere, hevder førsteamanuensis Egil Marstein ved Institutt for offentlige styringsformer (BI) at vi trenger en ny gjennomgang av lederrollens betydning på norske sykehus. Mange av dagens sykehusledere synes å "møte veggen" i styringsklemma mellom helseforetakets strukturelle avstandsløsninger og sykehusorganisasjonens behov for nærhet, heter det på BIs hjemmesider.

les mer


Forskernettverket SOND inviterer til workshop

Det nordiske forskernettverket SOND (Styrning, organisering och demokrati i sjukvårdens nätverk) ved universitetet i Uppsala inviterer til workshop 28. april. Tematisk tar workshopen utgangspunkt de seneste tiårenes endringer i helsesektoren, med fokus på blant annet grensedragningen mellom offentlig og privat, styringsnivåer, transparens, regulering, kunnskapsproduksjon og -formidling.

Invitasjon

SONDs hjemmesider


Nytt i København: Center for Health Management

Den 17. mars åpner Copenhagen Business School sitt nye Center for Health Management (CHM). Senteret er på mange måter en forlengelse av aktivitetene ved FLOS i perioden 1999-2004. I forbindelse med åpningen arrangeres en konferanse med bidrag fra blant annet Haldor Byrkjeflot, Kerstin Sahlin-Andersson og senterets leder, Peter Kjær.

CHMs hjemmesider

CHMs åpningskonferanse


Sykepleierne tør ikke varsle

Nesten halvparten av sykepleierne frykter represalier dersom de varsler om kritikkverdige forhold. Forslaget til ny arbeidsmiljølov skal gi et bedre vern for de som sier fra. Arbeidsforskningsinstituttet har utarbeidet en rapport om temaet, kalt "Prosjekt Munnkurv".

Les mer i Helserevyen

Prosjekt Munnkurv


Sykehusreformen inn i valgkampen

Fagforbudets forbereder seg på å gjøre valgkampen til en kamp for eller imot sykehusreformen. Og argumentasjon bygger blant annet på en fersk rapport fra DeFacto, "Når sykehus blir butikk - Om etableringen av et sykehusmarked i Norge?". Den konkluderer med at kvasimarkeder og konkurranse i sykehussektoren må avvikles, og at helseforetakene må gjøres om til en del av den offentlige forvaltningen.


Les rapporten fra fagforbundet

Omtale i Helserevyen


Sykehusene har fått penger

Det hadde ikke vært økonomiske problemer i helsesektoren hvis alle drev så godt som Helse Stavanger. Det sier stortingspolitiker Bent Høie (H).

Les mer i Rogalands Avis


"Fra stykkevis til helt. En sammenhengende helsetjeneste"

Det er tittelen på Wisløff-utvalgets innstilling om samhandling i helsetjenesten, som ble overlevert helseminister Ansgar Gabrielsen 1. februar. Utvalget foreslår tiltak på tre hovedområder: Styrking av pasientperspektivet, bedre samhandling mellom tjenesteyterne, og tiltak rettet mot helsetjenestenes rammebetingelser. Utvalget hevder selv de har vært mer opptatt av innhold enn struktur i sine anbefalinger. Blant utvalgets anbefalinger finner vi finansiering basert på avtaler mellom kommuner og helseforetak, lovfestet rett til pasientopplæring, og utvidelse av ordningen med pasientombud.
 
 Les mer om utvalgets forslag i den foreløpige versjonen av NOU 2005:3
Se også rapport fra Helse Nord om samhandling


Landsting legges ned, regioner opprettes?

I kjølvannet av den norske sykehusreformen, den kommende danske strukturreformen og den svenske Ansvarskomiteens arbeide, tar Landstingsförbundets Lars Isaksson til orde for å legge ned landstingene til fordel for regioner. Regionalisering - som vi til dels ser i forbindelse med den danske strukturreformen og i de norske regionale helseforetakene - ser dermed ut til å være et hett tema i diskusjonen omkring hvordan helsetjenester kan organiseres, og problematikken knyttet til flernivåstyring er stadig aktuell.

Les mer i Dagens Nyheter


Krever mer penger til sykehusene

Aps helsepolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen mener det er åpenbart at det ikke går an å drive norske sykehus innenfor budsjettrammene som er lagt for 2005, og ber om at "helseministeren tar sitt ansvar og rydder opp" ved å be Stortinget om ekstrabevilgninger allerede nå.
 

les mer i Helserevyen


Vil legge ned helseforetakene

Høyres Bernt Høie har tatt til orde for å fjerne helseforetakene, til fordel for et bestiller-system orientert rundt et statlig sykehusdirektorat. Forslaget får liten politisk støtte, med unntak av Frp.

Les mer i Aftenposten


Johannes Kolnes vurderer å trekke seg

Administrerende direktør i Helse Fonna vurderer å gå fordi han mener Helse Vest raserer tjenestetilbudet i Helse Fonna. Han føler seg sviktet av Helse Vest, som vil redusere tildelingen med nær 50 millioner kroner i år.

les mer i Haugesunds Avis
 


De 100 mektigste i Helse-Norge

Topp 100 i Dagens Medisin sin kåring av de mektigste i Helse-Norge.
Listen er sortert etter total poengsum ut i fra de til sammen seks kriteriene som ligger til grunn for kåringen: Formell posisjon/stilling, uformell makt/innflytelse, personlig innsats, faglig anseelse, nettverk/personlige kontakter og gjennomslagskraft i mediene

les merLes mer i Dagens Medisin 16.12.04


Skal forske på lokalsykehusene

Interessegruppa for Rjukan sykehus bidrar til finansieringen av et nytt forskningsprosjekt omkring primærhelsetjenesten og lokalsykehusene.
les merLes mer i Varden »
les merSe også rapport fra Helse Nord om samhandling »
les mersamt Wisløff-utvalget om samhandling »
 


Fornøyde pasienter

En landsomfattende undersøkelse viser at somatiske pasienter er relativt fornøyde med sykehusene, først og fremst med helsepersonellet. Sykehusenes standard er en annen variabel som kommer høyt på listen over ting pasientene er tilfreds med. Nederst på listen finner vi, interessant nok, organiseringen av tilbudet og koordinering mellom ulike enheter i helsevesenet. Undersøkelsen omfatter 60 somatiske sykehus, og rundt 14000 pasienter er spurt om sine erfaringer.
les merLes mer i Dagbladet


Omstilling betyr ikke nedlegging av sykehuset

Omstilling av lokalsykehusene betyr ikke det samme som nedlegging. Men nedlegging vil bli en konsekvens dersom en ikke omstiller. Dette var budskapet på dialogmøtet om lokalsykehusenes framtid som ble arrangert på Hotel Ullensvang tirsdag 10.9.2004. En sentral innleder på møtet var Johannes Kolnes, adm.dir ved Helse Fonna som innledet på POLIS-seminaret ved Rokkansenteret 21.10.
les merLes mer i Hardanger Folkeblad (1) (2) (3) (10.09.2004)


Får milliarder for gale diagnoser

Ved å gi pasientene gale diagnoser på papiret har norske sykehus fått milliardinntekter de ikke skulle hatt, viser en undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Den kreative kodingen som norske sykehus gjør for å få mer betalt enn de har krav på, er enda mer vanlig og systematisert enn ventet.

Kodesaken er også sentralt i et aktuelt paper fra Lægreid og Christensen; Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform Konferanseprogram. Se også Dag Olaf Torjesen og Hallgeir Gammelsæter: Management Between Autonomy and Transparency in the Enterprise Hospital Pdf
les merLes mer i Dagsavisen (13.08.2004)

les merLes mer i Dagsavisen (13.08.2004)
 


Feilkoding kritiseres av Helsetilsynet

Sørlandet Sykehus HF i Arendal får skarp kritikk for feilkodingen som endte med at direktøren i Helse Sør måtte gå av i februar. I en sluttrapport levert av Helsetilsynet påpekes det at feilkoding kan ha konsekvenser for pasientene, at det ikke finnes grunnlag for kodingen ut fra pasientenes journaler, og at kodingen ser ut til å ha vært systematisk. Helsedirektøren mener at både helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven er brutt. Samtidig kritiseres også Sykehuset Østfold HF Fredrikstad og Romsdal HF Molde for høyt antall avvik i kodingen.
les merLes mer om dette i Aftenposten (25.06.2004)
les merRapporten kan lastes ned fra Helsetilsynet


Lønnspålegg ga sykehus-underskudd

Legeoppgjøret kostet sykehusene nesten en halv milliard kroner mer enn beregnet. Dette er en av hovedårsakene til fjorårets underskudd på to milliarder kroner
les merLes mer på nrk.no (03.05.2004)


Sygehuse skal holdes i kort snor

Regeringen offentliggør i dag sit udspil til ny kommunal struktur. Fem nye sygehusregioner mister retten til at udskrive skat, og der indføres en »sundhedsskat«. Fremtidens sygehuse styres fra Christiansborg, siger sundhedsøkonomer.
les merLes mer i Berlingske Tidende


 

Struktur-reform i Danmark

Den danske regjering foreslår fem helseregioner også i Danmark. I motsetning til i Norge skal de styres av politisk valgte representanter på regionalt nivå. Skattlegging legges om slik at det blir en felles "helseskatt" og lik skatt over hele landet.  Amtene legges ned, og kommunene blir større. Nå innledes forhandlingene om den store strukturreformen som skal iverksettes i 2007
les merLes mer i Jyllands-Posten


Sykehusene blir friskere

Mindre venting og uforutsigbarhet for pasientene, bedre økonomistyring og mer moderne og effektiv drift. Diagnosen på norske sykehus blir stadig mer oppløftende.
les merLes mer i Aftenposten (13.4.2004)


Systematisk svikt i psykiatrien

Helsetilsynet har avdekket systematisk svikt i tilbudet til de tyngste psykiatriske pasientene. Tilsynsmeldingen viser at halvparten av de undersøkte institusjonene har alvorlige mangler. 
les merLes mer på Helserevyen »
les merLink til Helsetilsynets rapport (pdf) »


Ulik fordeling av helsekroner i regionene

En offentlig utredning har vist at Vestlandet og Midt-Norge har et svakere finansieringsgrunnlag for sine sykehus enn ellers i landet. Først om mange år er det meningen å rette noe av dette opp. Forfatterne oppsummerer utredningen og hva som er kommet ut av sykehusreformen så langt på dette punkt.
les merKronikk i BT 26.2.2004 »


Sjukehus på vinglande kurs

Sjukehusreforma er komen i vanry. Styra for dei ulike helseregionane har no berre avgrensa tid for å visa at dei meistrar oppgåvene dei har teke på seg.
Hordalands fylkesrådmann, Paul M. Nilsen, rår til at dei regionale helseforetaka blir lagde ned, og at styringa blir overleten til eit statleg sjukehusdirektorat. 
les mer Artikkel i BT 17.2.2004 »
les mer Se også: Haukeland avviser økonomisvikt 


Strukturkommissionen i Danmark

Strikturkommissionen, del 1
Strukturkommissionen, del 2
Strukturkommissionen, del 3

Den danske strukturkommisjonen har nå avlevert rapporten med forslag om hva som skal skje med landets kommuner og amter. Her kan du få et overblikk over kommisjonens arbeid.
les merStrukturkommissionen, bind 1
les merStrukturkommissionen, bind 2
les merStrukturkommissionen, bind 3
les mer'Live' presentasjon av rapporten
les mer"Det nye Danmark" Artikler i bt.dk
les merArtikkel 1 i Politiken
les merArtikkel 2 i Politiken
les merSammendrag av rapporten (pdf)


Sverige: Specialistvård samlas på ett fåtal sjukhus

Den mest avancerade vården som behandling av svåra brännskador eller barnhjärtkirurgi kan bara bedrivas på några få sjukhus i landet. Socialstyrelsen föreslås nu få makt att besluta över denna så kallade rikssjukvård.
les merLes artikkel i DN.se »


 

Styringskaos i sykehussektoren? 

Kan en helsereform som bare delvis gjennomføres bli en suksess eller vil mangelen på konsekvent gjennomføring skape grobunn for nye og omfattende reformer i sykehussektoren? Hva er de prinsipielle problemene i dagens sykehusdebatt? spør Aksel Mjøs, doktorgradstipendiat NHH, styremedlem Haraldsplass Diakonale Sykehus a.s og Eivind Hansen, adm.dir. Haraldsplass Diakonale Sykehus a.s. 
les merLes kronikk i BT 25.11.03 »


VANSKELIG Å VELGE?

I en artikkel på nrk.no hevdes det at stiftelsen Helsetjenesteforskning (HELTEF) som var med på opprette systemet for sammenligning av sykehus i forbindelse med fritt sykehusvalg, ikke er fornøyd med måten sammenligningen foregår på. I artikkelen hevdes det at sammenligningene i praksis hindrer mulighetene for et bevisst og fritt valg av sykehus
les merLes artikkel på nrk.no


Markedstenking en fare for sykehusene

Dagens måte å drive sykehus tvinger frem nedleggelser av sykehus i distriktene, sier professor i samfunnsmedisin Steinar Westin ved NTNU.
les merLes artikkel på nrk.no »
les merSe også NRKs samleside for Helseforetakene »


15.000 i fakkeltog

Rundt 15.000 mennesker gikk i fakkeltog for sykehuset i Arendal torsdag kveld. 
les merLes artikkel i Fædrelandsvennen 14.11.2003 »


– Ble advart mot helsereformen

Politikerne ble advart mot å innføre helsereformen slik den er i dag. Før Stortinget vedtok reformen kom ti leger med ei motmelding som påpekte farene ved å drive sykehusene etter markedsprinsipper.
les merLes artikkel på nrk.no »


Rådyre sykehus-leger

Fete legelønninger bidrar til at sykehusene her i landet går med milliardunderskudd. Mange sykehus må nå legge ned avdelinger, og kutte i tilbudene sine.
les merLes artikkel på nrk.no »


Norske sykehus må kutte 3 milliarder 

Uten hjelp fra Stortinget må norske sykehus kutte mer enn 3 milliarder kroner neste år. Det tilsvarer mer enn 5000 årsverk. 
les merLes artikkel i VG 23.10.2003 »


Privat sykehus i Nordland

Pasienter i Nordland får sitt første private sykehus til neste år. Helse Nord sa i går ja til Vestfjordklinikken i Bodø.
les merLes artikkel på nrk.no »
 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem