Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Inger Lise Teig

Stipendiat (Phd.) i samarbeid mellom Rokkansenteret og Institutt for sosialantropologi, UiB, direkte tilknyttet forskingsprogrammet Autonomy, Transparency and Management. Reform Dynamics in Health Care: A Comparative Program. Er spesielt opptatt av ledelse, hierarki, kjønn og kultur.

Mail: inger.lise.teig@rokkan.uib.no

Prosjekt:
Fokuserer på hvordan statlige reformer, spesielt reformen i spesialisthelsetjenesten fra 2002 som innebar innføring av enhetlig ledelse, nedfeller seg i ulike avdelinger i et sykehus, og hvilke lokale forhandlinger som oppstår i forbindelse med organisatoriske og samfunnsmessige endringer. Studien vil være en sammenlikning av somatisk og psykiatrisk avdeling og problematiserer hvordan interne diskurser om lederskap og organisering oppstår etter at de fleste divisjoner, klinikker og avdelinger ved Helse Bergen nå har fått på plass seksjonsledere med helhetlig ansvar for økonomi, fag og personal. Omstillingsarbeid som foregår internt i et sykehus for å tilpasse seg nye reformer og styringskrav dreier seg kanskje først og fremst om radikale interne diskurser om faglige hensyn, og ikke utelukkende om forholdet til pasienter og til samfunnsmessige konsekvenser. Det sentrale blir å undersøke hvilke kulturelle representasjoner av ledelse som er legitime, hva som er deres maktbase og hva som er de bærende representasjonene og fortellingene i de ulike sykehusavdelinger. I denne sammenheng er endringer i språkbruken sentralt i forståelse av reformene. Representerer psykiatrisk divisjon et avvik i sykehuset i forhold til produksjonsspråket som nå benyttes? Er dette gjenkjennbart også i somatisk avdeling? De ulike økonomiske premissene for styring er en sentral faktor for hvordan ulikheter kan oppstå og kan gi et nyansert bilde på diversiteten i et sykehus og i utøvelse av lederskap. Jeg vil fokusere spesielt på psykiatri da dette utgjør et spesielt område i helsesystemet ved at psykiatri, i motsetning til de fleste medisinske og kirurgiske oppgaver, er karakterisert ved uklar teknologi.
 

Utdanning:
Cand.polit fra UiB, med følgende fagsammensetning:

  • Sosialantropologi; grunn-, mellom- og hovedfag

  • Sammenliknende politikk grunnfag

  • Fransk grunnfag

  • Arbeidslivs- og Organisasjonspsykologi. Delfag

Arbeider:
2002: Klemsdal Lars, Teig Inger Lise og Eikeland Olav: Livsfaseorientert personalpolitikk (LOP) : hvordan gi et allment begrep individuelt innhold gjennom dialog : medvirkningsbasert utviklingsarbeid i Hordaland fylkeskommune. Notat / AFI: 9/02

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem