Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Birte Folgerø JohannesenBirte Folgerø Johannesen

Birte Folgerø Johannessen er tilsatt som psykologspesialist i Bergen HF, der hun jobber som klinisk psykolog ved en voksenpsykiatrisk poliklinikk. Det er avsatt 50 % til forskning, med faglig tilknytning til Rokkansenteret.

Birte F. Johannessen har de siste ti årene jobbet praktisk-klinisk som psykolog med erfaring fra skolepsykologi, barne- og ungdomspsykiatri, Modum Bad og voksenpsykiatri. Før dette var hun tilknyttet Administrativt forskningsfond v/NHH (1984-1987) som forsker, og deretter senter for forskning om Ledelse Organisasjon og Styring, LOS-senteret, Uib (1987-1994).  I 1994 disputerte hun for den filosofiske doktorgrad med en avhandling om lederskap, identitet og politikk, med fokus mot kvinners lederskap og de nye former for maskulinisering av styrings- og ledelsesretorikk som skjøt fart i 80 – og 90 årene. Hun har nylig gjenopprettet faglig tilknytning til det samfunnsvitenskapelige fagmiljøet.  Hun ble høsten 2004 engasjert innenfor et forskningsprosjekt (ATM-prosjektet) med oppdrag å lage notat, som kunne bidra til å sette ”ledelse og evidens” på dagsorden i studiet av endrings-dynamikker innen rammen av Helseforetak, med vekt på utfordringer innen psykiatri og psykisk helse. Hun er nå i gang med å bidra til utvikling av organisasjons- og ledelsesforskning som sikter mot å belyse noen flere konsekvenser av de nye ledelses- og styringsformer innen rammen av helseforetakene, særlig slik disse er forbundet med fremvekst av nye arbeidsmåter, endringer i språk og kunnskapstilfang, med nye betingelser for utøvelse av profesjonelt arbeid og nye betydninger av kjønn.


Prosjekt: Lederskap, evidens og behandlingstenkning innen det psykiske helsevern
Det aktuelle prosjekt retter fokus mot bevegelsen for evidensbasert medisin (EBM) og evidensbasert psykoterapi, i en situasjon hvor enhetlig ledelse nå søkes innført på alle nivå i helseforetakene. I tråd med nye modeller for enhetlig ledelse, bidrar EBM til økt transparens, eller økt innsyn i kunnskapsgrunnlaget for klinisk praksis.

Prosjektet vil bli utviklet nærmere i samarbeid med ATM-prosjektet ved Rokkansenteret, der introduksjonen av EBM og enhetlig ledelse vil bli sett i lys av den pågående offentlige reformpolitikk. Det er samtidig en intensjon å utforme problemstillinger som er egnet til å kaste lys over klinikernes erfaringer med de nye krav til forskningsbasert praksis, under modeller for enhetlig ledelse.


E-post: birte.johannessen@rokkan.uib.no

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem