Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Hans P. Iversen: Doktorgradsprosjekt – Høgskolen i Molde:

Logistikk i psykiatrien – fra teknologiendring til endringer i organisasjon, ledelse og nettverk

Prosjektet tar utgangspunkt i endringer som pågår i psykiatrien/psykisk helsearbeid – internasjonalt, nasjonalt og lokalt, og skal undersøke nærmere forholdet og sammenhengen mellom faglige endringer/utvikling, organisasjon/ledelse og logistikk i psykiatrien.  Hovedfokus i denne sammenheng er sykehuspsykiatrien, og historie/utvikling ved det lokale psykiatriske sykehuset (Opdøl Sykehus) vil bli benyttet som case.

Mer konkret vil prosjektet ta utgangspunkt i institusjonelle forhold i sykehuspsykiatrien (bygninger/lokalisering, profesjonssystem, behandlingsformer, kunnskapsformer, makt/kontroll).  Et viktig tema vil være møtet mellom sykehuspsykiatrien og de nye organisasjonsformene, kfr. sykehusreformen.  Videre vil den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helse settes inn i denne sammenheng, med etablering og definering av ”kommunepsykiatri” som et eget felt og etablering av to nivå innen spesialisthelsetjenesten (sykehus og DPS).

Prosjektet vil sette fokus på faglige endringer innen psykiatrien, med framvekst av et nytt faglig paradigme - i konkurranse med den herskende psykiatri.  Dette nye faglige paradigmet benevnes forsøksvis som ”recoveryorientert” eller myndiggjørende rehabilitering.  Sentralt i dette er at fokus i handling/behandling flyttes fra sykehus og medisinsk ekspertise til bruker og familie/nettverk.  Nye arbeids- og samarbeidsformer vokser her fram – innrammet av et nasjonalt planverk (opptappingsplanen), med vidtrekkende konsekvenser for brukerne og ”pasientstrømmen” i systemet. 

Disse prosessene gir nye utfordringer med tanke på arbeidsplanlegging, organisering og ledelse – både innen sykehuspsykiatrien, mellom systemene og i forhold til brukerne/nettverket.  På hvilken måte kan disse prosessene møtes – sett fra sykehuspsykiatrien?  Et fokusområde her vil være prosessbaserte virksomhetsmodeller (prosesstenking, individuelle planer, individuell brukermedvirkning).  Et annet fokusområde vil kunne være utvikling av nettverkssentrerte arbeidsmodeller (governance, partnerskapsmodeller).


Epost: hans.p.iversen@himolde.no

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem