Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Svein Ivar Angell

Forsker, Dr. Art. ved Historisk institutt Universitetet i Bergen 2002

 

Prosjekter:
Kommunikasjonsregimer i offentlege organisasjonar  (Finansiering NFR/ATM)
"Ytringsfridom for sjukehustilsette" (Finanisering:  stiftelsen "Fritt ord")

Dette prosjektet tek føre seg tilhøvet mellom institusjonslojalitet og ytringsfridom hjå tilsette innanfor sjukehussektoren. Det overordna målet for prosjektet er å gje tilskot til ordskiftet og medvitet kring denne type problemstillingar både hjå aktørane sjølve og i samfunnet elles. Dette skal for det første oppnåast ved å kartleggja i kva grad vilkåra for ytringsfridomen til tilsette innanfor sjukehussektoren er annleis no i høve til tida før det vart innført nye eigarskapsmodellar i sjukehussektoren i 2002. Vidare skal prosjektet auka forståinga av institusjonelle tilhøve som påverkar dei tilsette sin ytringsfridom. Endeleg er det eit mål for prosjektet å fremja dialog kring desse spørsmåla både mellom dei ulike aktørane i sektoren – leiarar, tilsette på dei ulike nivåa, fagforeiningsrepresentantar, pasientgrupperingar osb. – og samfunnet elles.

Publikasjoner:
Angell, Svein Ivar og Haldor Byrkjeflot  (2005): Privatization from the inside? The new communication strategies in the Norwegian hospital sector. Paper til NFF 2005 i Århus.


Email: svein.angell@rokkan.uib.no

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem