Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
Ralf Kirchhoff:  Phd-stipendiat ved SV- fakultetet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.  

"Når kultur teller/ ikke teller - Søkelys på ulike samhandlingsarena i en sykehuskontekst" (arbeidstittel)

Mens tidligere forskning og teori på området kultur og organisasjon, kultur og ledelse, kultur og profesjon o.l., konkluderer med at kultur har betydning for flere forhold, skal denne phd-avhandlingen ta for seg hvordan og under hvilke betingelser kulturforskjeller teller/ikke teller i en norsk sykehuskontekst.

For å nærme meg spørsmålet vil jeg ta utgangspunkt i ulike idealtypiske arbeidsarenaer, på ulike nivå i organisasjonen, og som tyske leger beveger seg på. Hver arena har spesifikke kjennetegn og hvor det pågår ulike aktiviteter/gjøremål (møter, pasientbehandling etc.) mellom forskjellige involverte/aktører. Slike arenaer vil kunne være delvis overlappende. I tillegg vil forhold som skjer på en arena kunne ha betydning for andre arena. En slik tilnærming åpner for en rekke problemstillinger: Har kulturforskjeller mindre betydning i faglige samarbeidskontekster enn på administrative eller institusjonelle møteplasser? Er en lege en lege tross alt, uavhengig av kulturbakgrunn? Hva kan evt. forklare at kulturforskjeller blir tillagt vekt på noen arena, men ikke på andre arenaer? Kan trekk ved sykehusets organisering forsterke kulturforskjeller? Hva kjennetegner de tilfellene og situasjonene der kulturforskjeller blir tillagt vekt? Hvem i sykehusets organisasjon tillegger kulturforskjeller vekt og med hvilken begrunnelse?

Tidsmessig vil fokus ligge på uvalgte organisasjonsmessige forhold/prosesser/tiltak/beslutninger på et sykehus fra 2005 og fram til i dag. Begrunnelsen for dette er at jeg primært er opptatt av å studere fenomenet innenfor dagens sykehusorganisering, dvs. etter at sykehusreformen trådte i kraft.

Metodisk skal arbeidet baseres på intervjuer, gjennomgang av dokumenter og observasjon på et universitetssykehus i Norge. En del av datainnsamlingen skal også foregå i Tyskland.

 

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem