Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Nettverksseminar 24.11. – 25.11. 2005
Ledelse og samordning av helsetjenesten – hvordan reformere nedenfra?


Deltakere: Avdelingsledere fra Sørlandet sykehus hf., Helse Bergen hf., Helse Fonna, hf., forskere ved Rokkansenteret, UIB, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Ålborg, BI.

Programmet har som mål å utvikle ny kunnskap og forståelse av styrings- og ledelsesutfordringer i sykehusorganisasjoner gjennom erfaringsbaserte dialoger mellom praktikere og forskere. Målet er videre å utvikle kunnskap om hvordan bevisste reformforsøk, nye samhandlingsformer- og ledelsesformer kan utvikles nedenfra med basis i helsefaglige kunnskapsregimer og praksiser.

Sted: Christiesgate 12 (Psykologisk Fakultet)
 Program 24.11.

MOT EN NY FORSTÅELSE AV LEDELSE I SYKEHUS

Kl. 12.00
Velkommen, orientering om seminaret, deltakere, arbeidsformer og mål for programmet.

Kl. 12.15. – 14. 30
Helge Hernes 1. amanuensis ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, HIA: Hvorfor legges det så mye vekt på management (generell ledelse) når sykehus organisasjoner fremstår som begrenset styrbare? Finnes det andre måter å angripe ledelsesutfordringene i sykehus på enn gjennom management? Se lysarkpresentasjonen her
Referat fra innlegget skrevet av Inger Lise Teig.

14.30 – 15.00 Pause

Kl. 15.00 – 17.00
Peter Kragh Jespersen, lektor Institutt for politikk og forvaltning, Ålborg Universitetscenter: Generalister eller fagprofesjonelle som ledere i sykehusene? Lysarkpresentasjon
Referat fra innlegget skrevet av Inger Lise Teig.

Kl. 17.00 - 18.00
Diskusjon, gruppedialog i homogene grupper. Uvikling av gruppevise forståelser (plattform) av ledelse i sykehus.
Referat fra gruppenes presentasjoner skrevet av Inger Lise Teig
Se ledergruppens lysarkpresentasjon her

Kl. 18.15 – 19.00
Presentasjon av gruppenes plattformer, plenumsdiskusjon

KL. 20.00 Felles middag

 


2. dag, 25.11.

Kl. 09.00 – 09.30
Plenum, orientering om dagens program, sammensetning av tverrgående grupper

Kl. 09.30 – 10.30
Gruppedialog, utvikling av kunnskapsgrunnlag og konsensusplattform for ledelse i sykehusorganisasjoner

Kl. 10.30 – 11.30
Plenum, diskusjon, utvikling av en erfaringsbasert konsensus plattform for ledelse i sykehus

11.30 – 12.30
Lunsj

12.30 – 13.45
HVORDAN MØTE SYKEHUSENES SAMORDNINGSPROBLEMER?

Janne Seemann, lektor Ålborg Universitetscenter:
Samordning i det danske syndhedsvæsen – samspill og konflikt
1. Det besværlige samarbejde
2. Samspil og konflikt; historisk og aktuelt
- velkendte barrierer og problematikkens konstans
- hovedindtryk af den aktuelle situation
Se lysarkpresentasjon her
Referat fra innlegget skrevet av Inger Lise Teig

13.45 – 14.00
(pause)

14.00 – 15.00
Janne Seemann forts.
3. Distriktspsykiatri i interorganisatorisk perspektiv
- et sundhedsnetværks beskyttelsesstrategier og dysfunktioner
- om behovet for tværgående styring

15.00 – 17.00
Diskusjon, grupper

17.00 – 1800
Plenum, avslutning – veien videre
Referat fra avslutningsdiskusjonen skrevet av Torgeir Sveri.
 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem