Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Publikasjoner

Her vil du finne publikasjoner knyttet til prosjektene ”ATM Health” og ”Omstilling og ledelse i helseforetak” samt POLIS. Listen oppdateres kontinuerlig. De fleste publikasjonene kommer i Rokkansenterets serier, og er her sortert kronologisk og etter type. Du vil også finne en del andre publikasjoner (hoved- og masteroppgaver, artikler, etc) i kategorien ”annet”. Så langt det er mulig, er det lenket til fulltekstversjoner. Utgivelser i rapport- og notatserien kan også bestilles ved å kontakte Rokkansenteret på post@rokkan.uib.no eller telefon 55 58 97 10.

I tillegg til publikasjonene du finner her, har ATM-prosjektet laget en egen online skriftserie. Serien innholder for øyeblikket 28 utgivelser, og vil bli utvidet etter hvert som nye publikasjoner foreligger.

Skriftserien finner du her: ATM- skriftserie
 

Downloadable resources 
(right-click link; -> download as)

Rapporter:

Rokkansenterets rapportserie legges dessverre ikke ut i fulltekst.

2004

Hallingstad, Rune (2004) Regional styring i lys av foretaksorganiseringen. En sammenlignende studie av Helse Vest-Norge RHF og    Helse Midt-Norge RHF. Bergen, Rokkansenteret. Rapport 3-2004.

Herfindal, Sturla (2004) Veien frem til sykehusreformen – En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak. Bergen, Rokkansenteret. Rapport 5-2004.
 

Arbeidsnotater:

Rokkansenterets working papers/notatserie finnes i fulltekst, følg link ved publikasjon for å lese. Linker oppdateres så snart de er klare fra Rokkansenteret.

 

2005

Byrkjeflot, Haldor (2005):  The Rise of a Health-Care State? Recent Health-Care Reforms in Norway. Notat 15-2005. Pdf » Taking Power from Knowledge

Johansen, Monica Skjøld (2005): Penga eller livet? Lederutfordringer i det  reformerte norske syke­husvesenet. Notat 16-2005. Pdf » Taking Power from Knowledge

 

2004

Sveri, Torgeir (2005) Strukturer og reformer. En kvalitativ analyse av reformen ”enhetlig ledelse” sett i lys av sykehusets arbeidsorganisering. Rokkansentert, Notat 25 – 2004. Pdf » Taking Power from Knowledge

Torjesen, Dag Olaf og Hallgeir Gammelsæter (2004) «Management Between Autonomy and Transparency in the Enterprise Hospital». Bergen, Rokkansenteret. Working paper 1-2004. Pdf » Pdf

Byrkjeflot, Haldor og Simon Neby (2004) «The Decentralized Path Challenged? Nordic Health Care Reforms in Comparison». Bergen, Rokkansenteret. Working paper 2-2004. Pdf » Last ned pdf

Vrangbæk, Karsten og Katarina Østergren (2004) «The Introduction of Choice in Scandinavian Hospital Systems. Arguments and Policy Processes in the Danish and the Norwegian Case». Bergen, Rokkansenteret. Working paper 5-2004. Pdf » Last ned pdf

Katarina Østergren (2004) «The Institutional Construction of Consumerism. A Study of Implementing Quality Indicators». Bergen, Rokkansenteret. Working paper 15-2004. Pdf » Last ned pdf  

Christensen, Tom, Per Lægreid og Inger Marie Stigen (2004) «Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform». Bergen, Rokkansenteret. Working paper 17-2004. Pdf » Last ned pdf

Johannessen, Birte Folgerø (2004) «Ledelse og evidens i den psykiske helsevernet, konsekvenser for kunnskapsforståelse og organisering». Bergen, Rokkansenteret. Working paper 22-2004. Pdf » Last ned pdf
 

2003

Bleiklie, Ivar, Haldor Byrkjeflot og Katarina Östergren (2003): «Taking Power from Knowledge. A Theoretical Framework for the Study of Two Public Sector Reforms». Bergen, Rokkansenteret. Pdf » Taking Power from Knowledge


Lægreid, Per, Ståle Opedal og Inger Marie Stigen (2003) «The Norwegian Hospital Reform – Balancing Political Control and Enterprise Autonomy». Bergen, Rokkansenteret. Working paper 23-2003. Pdf » The Norwegian Hospital Reform

Neby, Simon. "Politisk styring og institusjonell autonomi - tre illustrasjoner". Rokkansenteret notat, nr. 10/03. Bergen: Rokkansenteret; 2003  Pdf » The Norwegian Hospital Reform
 

Annet:

Hovedfags- og masteroppgaver, artikler og andre publikasjoner i denne kategorien er i varierende grad tilgjengelig i fulltekst på nettet. Der publikasjonen er tilgjengelig, følg link for å lese.

2008

Haldor Byrkjeflot og Svein Ivar Angell (2008): Forvaltning i foretaksklær. Omdømmehåndtering i norske sykehus etter sykehusreformen. Nordiske Organisasjonsstudier, 3/2008.

Haldor Byrkjeflot og Simon Neby (2008): The End of the Decentralized Model of Healthcare Governance? Comoparing Developments in the Scandinavian Hospital Sectors. Journal of Health Organization and Management. 22/4.

Haldor Byrkjeflot (2008): Ledelse i politisk styrte virksomheter, forskningsstatus og problemstillinger. Rapport til Kommunenes Sentralforbund April 2008.

 

2007

Torjesen, Dag O. (2007): Foretak, management og medikrati. En sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i den norske spesialist-helsetjenesten" Dr. polit- avhandling. Universitetet i Bergen.

Pilskog, Lene S. (2007): Hva skulle læres? En casestudie av Nasjonalt lederutviklingsprogram for helseforetakene. Masteroppgave ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Langeland, Margrete (2007):Myndighetstilsyn eller kyndighetstilsyn? En studie av endringer i Helsetilsynets rolleutforming og    rolleutøvelse i perioden 1994 - 2005. Masteroppgave ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Aakre, Borgny Botnen (2007): Sannhetsministerium eller kunnskapsmegler? -En studie av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Masteroppgave ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Alvestad, Monika: Styring og identitet. Om identitetsreguleringsprosesser i psykisk helsevern. Masteroppgave levert ved
Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, Juni 2007. Oppgaven i fulltekst

Berg, Laila Nordstrand (2007): "Tilpasninger og erfaringer i lederrolla i sykehus". Masteroppgave i Offentlig politikk og ledelse, Høgskolen i Agder.

Ilebekk, Kari (2007): Helsesekretærer i klinisk virksomhet. Sørlandet sykehus HF. Hvilke faktorer påvirker denne rollen? I hvilke retning endres rollen?. Masteroppgave i offentlig politikk og ledelse, Høgskolen i Agder.

Lohne, Robert (2007): Ledelse, kommunikasjon og varsling i helseforetak -En studie av varslerens forhold. Masteroppgave ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

2006

Byrkjeflot, Haldor (2006): ”The Nordic Model of Economic Development and Management”, in John B. Kidd and Frank-Jürgen Richter (eds.) Development Models, Globalization and Economies A Search for the Holy Grail. Palgrave Macmillan

Lægreid, Per, Ståle Opedal and Inger Marie Stigen (2006): ” The Norwegian Hospital Reform : Balancing Political Control and Enterprise Autonomy”, in Journal of Health Politics, Policy and Law; 30 (6): 1027. (2005)1027-1065

Holme, Anbjørn (2006): Det kommuniserende hospital. - En studie av informasjonsvirksomheten ved tre lokale helseforetak på Vestlandet, Hovedfagsoppgave, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Naustdal, Anne-Grethe (2006): Sjukepleieleiaren sitt arbeid med kompetanseheving i sjukehus : sett i lys av erfaringar med sjukehusreforma. Masteroppgave i organisasjon og leiing, Helse- og sosialadministrasjon. Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Reisæter, Gunn Synnøve Dahl (2006): Koordinering - Et grenseflateproblem? En studie av koordinering og samarbeid i psykisk helsevern. Hovedfagsoppgave, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Vikingstad, Anita (2006): Foretaksreformen - Katalysator, destabilisator og diktator. En studie av strukturendringer i et lokalt foretak før og etter foretaksreformen. Masteroppgave, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Danielsen, Britt V. (2006):Leadership and management in nursing. Nurse managers' experiences of leadership and management following the introduction of unitary management in Norwegian public hospitals.Masteroppgave, School of nursing. Faculty of Health and Behavioural sciences. Deakin University, Australia.

Frisvoll, Elisabeth (2006): Avdelingsledelse i norske sykehus i en reformtid - En utvikling henimot profesjonell ledelse? Masteroppgave, Høgskolen i Molde.

 

2005

Byrkjeflot, Haldor og Simon Neby (2005) "Norge i Norden: Fra etternøler til pioner i reformeringen av sykehussektoren?; i Opedal, Ståle og Inger Stigen (red.) Helse-Norge i støpeskjeen - søkelys på sykehusreformen. Bergen: Fagbokforlaget

Byrkjeflot, Haldor og Tore Grønlie (2005) "Det regionale helseforetaket - mellom velferdslokalisme og sentralstatlig styring"; i Opedal, Ståle og Inger Stigen (red.) Helse-Norge i støpeskjeen - søkelys på sykehusreformen. Bergen: Fagbokforlaget

Hegrenes, Odd Rune (2005) ”Fra forvaltning til ledelse. En studie av topplederrekruttering i helseforetak” Hovedfagsoppgave, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Johnson, Hege (2005) Media - vaktbikkje og pragmatisk publikumsfrier? Hovedfagsoppgave, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Jonassen, Rune Nesdal (2005): Foretaksreform, ledelse og intern informasjonsflyt i helseforetakene. Masteroppgave fra Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Høgskolen i Agder.

Jørgensen, Øyvind (2005): Etableringen av fritt sykehusvalg. Hovedoppgave, Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Kjos, Kari (2005) Ledelse i en endringsprosess. - En studie av toppledere i fire lokale helseforetak. Hovedfagsoppgave, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Nerheim, Siri Torvestad (2005): Hvem skal lede? - Nasjonal profesjonsdebatt og lokale erfaringer ved innføring av enhetlig ledelse i helseforetak. Hovedfagsoppgave, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Svendsen, Therese (2005): Helseforetak og kommunikasjon - En studie av en kommunikasjonsstrategis betydning i et helseforetak. Hovedfagsoppgave, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

 

2004

Hallingstad, Rune (2004) Regional styring i lys av foretaksorganiseringen. En sammenlignende studie av Helse Vest-Norge RHF og Helse Midt-Norge RHF. Hovedoppgave. Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Rapporten er utgitt i Rokkanserien, og kan bestilles  på post@rokkan.uib.no

Herfindal, Sturla (2004): Veien frem til sykehusreformen – En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak. Hovedoppgave, Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Utgitt som rapporten er utgitt i Rokkanserien, og kan bestilles  på post@rokkan.uib.no

Klungseth, Lars Bjarne (2004): Accessibility, Transparency and Public Choice - A study of the free choice policy within the Norwegian specialized health care system. Hovedoppgave, Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Myhre, Anne Mia (2004): Omstilling til enhetlig ledelse i sykehus - Påvirkning på avdelingslederrollen. Masteroppgave, Institutt for statsvitenskap og lederfag, Høgskolen i Agder.  Pdf » Last ned pdf

Sveri, Torgeir (2004): Strukturer og reformer. En kvalitativ analyse av reformen ”enhetlig ledelse” sett i lys av sykehusets arbeidsorganisering. Hovedoppgave, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

 

2003

Lægreid, Per, Ståle Opedal og Inger Marie Stigen (2003) ”Den norske sygehusreform – balancegang mellem politisk kontrol og virksomhedsautonomi”. I FLOS Nyhedsbrev, desember 2003. les i flos

Byrkjeflot, Haldor og Simon Neby (2003) ”Farvel til den decentrale model? Den norske sygehusreform i et komparativt perspektiv”. I FLOS Nyhedsbrev, desember 2003. les i flos

Gammelsæter, Hallgeir og Dag Olaf Torjesen (2003) ”Ledelse mellem autonomi og gennemsigtighet i norske sundhedsvirksomheter”. I FLOS Nyhedsbrev, desember 2003. les i flos
 

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem