Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
 

God konferanse på Solstrand!

Arrangørene av konferansen er fornøyde med både oppmøte og innhold. Inspirerende innlegg og entusiastiske deltakere bidro til to gode konferansedager på Solstrand. Når det gjaldt de forskningsbaserte bidragene, hadde professor Ivar Bleiklie en treffende kommentar underveis når påpekte hvordan man gjennom en helhetlig satsning som ATM-prosjektet kan generere og formidle forskning som på den ene siden kan virke motstridende og partikulær – men som på den andre siden fungerer som utfyllende og berikende i forhold til virkeligheten. Slik er det at vi både kan konkludere med at sykehussektoren reformeres som aldri før til tross for at tidligere reformer ikke har virket slik de skulle; og at når ledelse stort sett utøves slik det alltid har blitt gjort, er det ikke rart at endringsledelse er vanskelig å gjennomføre på et godt vis. Den første dagen ble forskningsbaserte bidrag presentert av professor Peter Kragh Jespersen, forsker Haldor Byrkjeflot, førsteamanuensis Dag Olaf Torjesen, stipendiatene Kari Guldbrandsøy og Simon Neby, og professor Ivar Bleiklie. Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord og dosent Helge Ramsdal stod for gode kommentarer til disse innleggene. Mot slutten av dagen presenterte de nyansatte forskningslederne i Helse- og Omsorgsprogrammet i Norges Forskningsråd, Olaug Lian og Lars Erik Kjekshus, deler av sitt oppdrag på vegne av forskningsrådet.

Etter en bedre middag og en god natts søvn var det duket for konferansens dag to, som i større grad fokuserte på hvilke forskningsbehov som kan identifiseres for framtiden. I en felles sesjon presenterte avdelingsdirektør Aslak Aslaksen, fagdirektør Alf Andreassen, personal- og organisasjonsdirektør Trond Søreide (alle fra Helse Bergen) sammen med Haldor Byrkjeflot noen relativt strukturerte tanker rundt dette emnet. Det er liten tvil om at det er behov for forlenget forskningsinnsats når det gjelder organisasjon og ledelse i helsesektoren!

Unni Krogstad orienterte om hvordan det jobbes med kunnskapsoppsummeringer ved Kunnskapssenteret – noe som ikke minst var metodisk interessant fra et forskerståsted. Britt Pedersen og Helge Ramsdal presenterte hvert sitt perspektiv på samhandlingsproblemene som oppleves i helsetjenestene, fra henholdsvis et praktikerorientert og et forskningsorientert ståsted.

Til slutt forklarte Kari Guldbrandsøy – som har tilknytning både til Rokkansenteret og Helse Bergen – hvordan POLIS-nettverket ser for seg å satse videre på den typen forskning og nettverksbygging som ATM-prosjektet har drevet. Kari fungerte også som entusiastisk og dyktig møteleder gjennom begge dagene.

Slev om denne konferansen markerte slutten på ATM-prosjektet, vil vi gjerne oppfordre POLIS-nettverkets medlemmer og andre til jevnlig å kikke på www.polis.no siden det foreligger planer for hvordan nettverket skal drives framover, og hvordan det skal genereres ny forskning på området.

Under finner du presentasjoner fra konferansen, lagt ut i pdf-format.

Dag 1:

Peter Kragh Jespersen: Helseprofessioner og ledelse i et komparativt perspektiv
Haldor Byrkjeflot: Autonomi, transparens og management: Reformbevegelser i sykehus
Simon Neby: Skandinaviske løsninger på styringsproblematikk - noen eksempler
Kari Guldbrandsøy: Hvor skal keisersnitt utføres?
Dag Olaf Torjesen: Fra legestyrte til ledelsesstyrte sykehus
Ivar Bleiklie: Reformer, ledelse og organisasjon


Dag 2:

Aslak Aslaksen: Hva trenger vi å vite mer om?
Alf Andreassen: Hva trenger vi å vite mer om?
Trond Søreide: Hva trenger vi å vite mer om?
Haldor Byrkjeflot: Videre problemstillinger for forskning
Unni Krogstad: Systematisk metodevurdering av organisatoriske modeller
Britt Pedersen: Samarbeid mellom 1- og 2-linjetjenesten - sykehusets ståsted
Helge Ramsdal: Samarbeid mellom 1- og 2-linjetjenestene - erfaringer fra et forskerståsted
 

 

Opprinnelig konferanseutlysning og program:

Tilbake til Solstrand: Forskning om ledelse og organisering i helsetjenestene

Solstrand, 29-30. oktober, 2008.

Ved oppstarten av forskningsprosjektet ”Autonomy, transparency and management: Reform dynamics in health care – a comparative program” i 2003, ble det arrangert en forskningskonferanse på Solstrand. Nå, ved prosjektperiodens utløp, er det igjen tid for en slik samling, som vi har lagt til dagene før Helse Vest sin årlige forskningskonferanse. Fokus rettes denne gangen mot kunnskapen som ATM-prosjektet har generert, og mot hvilke forskningsspørsmål vi trenger å vite mer om. Konferansen markerer også videreføringen av forskningsnettverket POLIS, som skal bidra til å styrke den samfunnsfaglige forskningen på helsetjenestene på Vestlandet. Denne satsningen er et samarbeid mellom Helse Bergen, Rokkansenteret, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og andre miljøer opptatt av samfunnsvitenskapelig helsetjenesteforskning.

Opplegget for konferansen er derfor todelt: Den første dagen konsentrerer vi oss om forskningen som er gjort i ATM-prosjektet - kunnskap vi allerede har, og som kan bygges videre på. Denne dagen vil de fleste innleggene være fra forskere som på ulike vis har hatt tilknytning til ATM-prosjektet. Den andre dagen er det overordnede temaet hvilke problemstillinger det behøves mer forskning på, sett fra ulike ståsted. Her trekker vi veksler på både praktikere og forskere.

Program:

Onsdag 29/10: Hva vet vi? Rapport fra forskningen…

Når:

Hva:

Hvem:

1100-1200

Forholdet mellom helseprofesjoner og ledelse i et komparativt perspektiv

Professor Peter Kragh Jespersen, Aalborg Universitet

1200-1300

Lunsj

 

1300-1400

Reformbevegelser i helsevesenet – noen resultater fra ATM- prosjektet

Dr.polit Haldor Byrkjeflot, Rokkansenteret/Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB.

1400-1415

Pause

 

1415-1435

Styringsproblematikk og løsningsforsøk i Skandinavia

Stipendiat Simon Neby, Rokkansenteret

1435-1455

Ledelse og endringer i helseforetak

Stipendiat Kari Guldbrandsøy, Rokkansenteret

1455-1515

Fra legestyre til ledelsesstyre i sykehus?

Dr.polit Dag Olaf Torjesen, Universitetet i Agder

1515-1545

Kommentarer og diskusjon

Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord, Helse Bergen
Dosent Helge Ramsdal, Høgskolen i Østfold

1545-1615

Pause og kaffe

 

1615-1700

Behovet for å se sammenhengen mellom reformer og utvikling, ledelse og organisasjon

Professor Ivar Bleiklie, Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, UiB

1700-1730

Om Helse- og Omsorgsprogrammet og kartlegging av norsk helsetjenesteforskning

Lars Erik Kjekshus, Forskningsrådet/Institutt for helseadministrasjon, UiO

2000

Middag

 

  

Torsdag 30/10: Hva trenger vi å vite mer om? Veien videre…

Når:

Hva:

Hvem:

0900-1000

Hva trenger vi å vite mer om? Innlegg og diskusjon

Avdelingsdirektør Aslak Aslaksen, Helse Bergen
Fagdirektør Alf Andreassen, Helse Bergen
Personal og organisasjonsdirektør Trond Søreide, Helse Bergen
Dr polit Haldor Byrkjeflot, Rokkansenteret/Universitetet i Bergen

1000-1100

Systematisk metodevurdering av organisatoriske modeller

Seniorforsker Unni Krogstad, Kunnskapssenteret

1100-1130

Pause og kaffe

 

1130-1200

Samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten – erfaringer og utfordringer sett fra sykehusets ståsted

Britt Pedersen, Foretakssekretariatet, Helse Bergen

1200-1230

Samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten – erfaringer og utfordringer sett fra et forskerståsted

Dosent Helge Ramsdal, Høgskolen i Østfold

1230-1300

Plan for videreføring av forskningsnettverket POLIS (Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialisthelsetjenesten)

 Praktisk informasjon:

Påmelding:

Konferansen er avholdt!

Forespørsler rettes per e-post til Simon Neby. Endringer av påmelding må foretas senest innen 17. oktober 2008. Merk at påmelding skal gjøres via ovennevnte, og ikke direkte til Solstrand. Vi ber om forståelse for at det kanskje ikke er plass til alle interesserte.

Kostnader:

Konferansen arrangeres til selvkost, hvilket betyr at det ikke er noen deltakeravgift ut over Solstrands takster – og at deltakerne selv må dekke reise, kost og losji.

Solstrand Hotel & Bad opererer med følgende priser:

Pris for overnatting, alle måltider (lunsj og treretters middag ankomstdag, frokost avreisedag, alle kaffepauser, etc) og deltakelse er kr 1770.

Pris for deltakelse uten overnatting er kr 550 per dag, med tillegg på kr 420 for deltagelse på middag.

Alle beløp betales Solstrand Hotel & Bad, som ved vanlig hotellovernatting. Les mer om Solstrand og hvordan du kommer deg dit på www.solstrand.com 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem