Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
 • ATMHealth

Further information
about ATMHealth:

» Project description
» Aims

«Autonomy, Transparency and Management. Reform dynamics in health care: a comparative research program» is funded by the Norwegian Research Council. (januar 2003 - desember 2007)  

The aim of the program is to study change processes in Norwegian health care, make comparisons with Sweden, Denmark and other countries, and estimate consequences for service quality, efficiency and legitimacy. 

Haldor Byrkjeflot is the project manager. The research group has participants from the Stein Rokkan Center of social research and cooperating institutions. 

Health care Bergen is an important partner. The research group will also coordinate its activities with the Program for health economics in Bergen (HEB)

The funding for ATMhealth comes from FIFOS ­ Research fund for innovation and renewal in the public sector. The purpose of this fund, totally NOK 87 million 2003-2006, is to create a concerted, multidisciplinary , long-term research effort , in order to encourage fresh action, contribute to organizational changes, and create the common solutions for the public sector of the future. ATMhealth is currently one of the 7 major projects in FIFOS. One of the aims of ATMhealth is to create a network and meeting places involving students, researchers and practitioners at the local and regional level. Another is to establish networks, comparative  research projects and publications at a regional, Nordic and European level. 


 • KnowAndPol

"The role of knowledge in the construction and regulation of health and education policy in Europe: convergences and specificities among nations and sectors"

Høsten 2006 starter et 4- årig EU- prosjekt, ”KNOWandPOL”, med Haldor Byrkjeflot og Birte Folgerø Johannessen fra Rokkansenteret som partnere. Prosjektet er et samarbeid mellom aktører fra Høgskolen i Østfold, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Rokkansenteret. Forskningsgruppen skal utforske  og sammenligne kunnskapsgrunnlaget for beslutninger i skole- og helsepolitikk. Norge er ett av åtte land i Europa som skal inngå i studien.
Se prosjektbeskrivelsen her

 • Strategisk kommunikasjon i sjukehussektoren, LIHCOM 

  Rokkansenteret fekk nyleg tilslag på ein søknad til Noregs forskingsråd (FRISAM) om midlar til prosjektet ”Legitimacy, identity, hierarchy: Strategic communication in the hospital sector” (LIHCOM).Utgangspunktet for prosjektet er det faktum at sjukehusføretaka i dag bruker store ressursar på kommunikasjonsverksemd og at omdømmet til den enkelte sjukehusorganisasjonen vert sterkt vektlagt. Prosjektet studerer ulike aspekt ved denne utviklinga: For det første skal det undersøkja korleis strategisk kommunikasjon i dag vert brukt for å legitimera sjukehusa overfor omgjevnadane og korleis dette tilhøvet stilte seg i tida før dei omfattande reformene i sektoren som kulminerte med føretaksreforma i 2002. Vidare skal prosjektet studera korleis strategisk kommunikasjon er eit hjelpemiddel for å utvikla organisasjonsidentitetar i sjukehusvesenet og korleis dette vert oppfatta internt i organisasjonane og i media. Endeleg skal prosjektet studera korleis strategisk kommunikasjon er ein styringsreiskap internt i sjukehusorganisasjonane, i kva grad han er eit hjelpemiddel for å byggja hierarkiske styringsstrukturar. 

  Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Rokkansenteret, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø og Center for Health management, Copenhagen Business School. Prosjektleiar er Haldor Byrkjeflot. Andre prosjektdeltakarar frå Rokkansenteret er Svein Ivar Angell og Birte Folgerø Johansen.

  LIHCOM-prosjektets hjemmesider


 • Ledelse og omstilling i helseforetak

Juli 2004 august 2004 - desember 2005 (forprosjekt)
Desember 2004 - Desember 2007 (prosjekt)

Forskning innen ledelse og organisasjon er av spesiell interesse for organisasjoner i endring. Både foretak og universitet har vært gjennom store omveltninger de senere årene, og budsjettmessige utfordringer setter ytterligere press og fokus på både ledere og etablerte organisasjonsstrukturer. Helse Vest har derfor bedt Rokkansenteret om å utføre et forprosjekt innen feltet ledelse og organisasjon i helsevesenet. I prosjektet videreføres det forskningssamarbeidet som alt er i gang med helseforetakene i regionen. Innenfor ATM-prosjektet er det blant annet igangsatt flere hovedfags- og mastergradsprosjekter innen ledelse, organisasjon og informasjon. Gjennom regelmessige møter skal foretakene og forskningsmiljøene oppdateres om status på dette forskningsområdet. I det aktuelle forprosjektet skal det fokuseres spesielt på sammenhengen mellom krav til omstilling, endringer i organisering og utøvelse av ledelse. I første del av prosjektet skal det gjøres en kartlegging av omstillingsutfordringer slik lederne innenfor helsevesenet opplever dem. Det skal videre lages en oversikt over planlagte og gjennomførte organisasjonsendringer og F&U-tiltak innenfor ledelse og organisasjonsutvikling. I tilknytning til forprosjektet og som videreføring av dette prosjektet er Kari Gulbrandsøy ansatt som stipendiat i perioden 1.12. 2004 - 1.12. 2007. Hun vil videreføre arbeidet med kartlegging av endringer i helseforetak og gjøre studier av utvalgte case med sikte på å frambringe relevant og teoretisk nyskapende kunnskap om omstilling i Helseforetak. Haldor Byrkjeflot er prosjektleder for de to prosjektene.

 


Prosjektperiode 2005 - 2006

Prosjektdeltakere: Haldor Byrkjeflot, Svein Ivar Angell, Hege Johnson, Peter Kjær

Prosjektet tar for seg den nye kommunikasjonsordenen i helsesektoren, der man siden sykehusreformen i 2002 har vektlagt identitetsbygging og strategisk kommunikasjon tilsvarende til de konsepter og moter som tidligere har gjort seg gjeldende i næringslivet. Prosjektet er innrettet mot å studere innholdet i de nye kommunikasjonsstrategiene og hvilke konsekvenser de har for organiseringa av  sektoren og helsetjenestenes forhold til pasientene. I hvilken grad atskiller utviklinga i helsevesenet kommunikasjon seg fra næringslivet og offentlig sektor for øvrig med hensyn til strategisk bruk av kommunikasjon.

Prosjektet skal også  bidra i  ordskiftet omkring ”varsling” og lojalitet i arbeidslivet. Det spørsmål som reises på dette området er i hvilken grad vilkårene  for ytringsfriheten til ansatte i sykehus er annerledes nå i forhold til tida før sykehusreformen i 2002 og om forholdet mellom sykehus og media har endret seg. Et annet spørsmål er hvilken rolle media og informasjonsbransjen spiller i  helsepolitikken og styringa av helsesektoren generelt sett. Hvilken rolle spiller media, profesjonene og ”pasienten” i de nye fristilte statsorganene og helseforetakene sine kommunikasjonsstrategier?


Publikasjoner  og presentasjoner

 • Ledelse og organisering i helsetjenester: sykepleieprofesjonens forhold til ledelse
  Mai - November 2005

Prosjektbeskrivelse:
Ved ATM-prosjektet ved Rokkansenteret er det satt i gang et forprosjekt med sikte på å utvikle forskning og utviklingskompetanse omkring ledelse i sykepleietjenester og sykepleieprofesjonens forhold til ledelse. Forprosjektet tar også sikte på å utvikle felles forskningsprosjekter og et mer langvarig samarbeid med hensyn til undervisning og kompetanseutvikling. Prosjektet består blant annet i at det blir arrangert samarbeidsmøter der studenter og ansatte ved Høyskolen i Bergen, Høyskolen i Sogn og Fjordane deltar. Videre blir det arrangert felles gjesteforelesninger, forskeropphold og nettverksmøter.

Torgeir Sveri er ansatt i perioden mai - november for å utvikle et forskningsprosjekt og koordinere prosjektsamarbeidet. ATM-prosjektet ved Rokkansenteret, samt Høyskolen i Bergen og Høyskolen i Sogn og Fjordane bidrar til finansieringen. Haldor Byrkjeflot er prosjektleder. Simon Neby, som er stipendiat ved HiB og Rokkansenteret og Sturle Næss inngår som rådgiver og veileder i prosjektet. I prosjektet inngår fire masterstudenter; som skriver oppgaver omkring sykepleieprofesjonens forhold til ledelse og kompetanseutvikling og betydningen av reformen enhetlig ledelse i denne sammenheng.

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem