Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Prosjekt lokalsjukehusfunksjonar i Helse Fonna

Høsten 2005 har Prosjekt lokalsjukehusfunksjonar pågått i Helse Fonna.  Helse Fonna er et av foretakene i det Helse Vest RHF.  Det er det nest minste foretaket med et dekningsområde på ca. 160 000 innbyggere, og har oppunder 3000 ansatte.  Helse Fonna er derimot det eneste foretaket som også strekker seg over to fylkesskommuner.  Odda, Stord og Valen sjukehus var alle tilknyttet Hordaland fylkeskommune, mens Haugesund sjukehus hadde bakgrunn fra Rogaland fylkeskommune.  Foretaket har i tillegg en stor geografisk spredning med kommuner med omtrentlige 43 mil i avstand til foretakssenteret i Haugesund.

Prosjektet ble satt i gang etter at Helse- og omsorgsdepartementet ønsket en gjennomgang av hvilken rolle lokalsykehus skal spille i landets foretak og utfordringer i forhold til kvaliteten på tjenester ved lokalsykehusene.   Prosjektet har hatt deltakere fra et bredt spekter av interessenter; politiske representanter, brukerrepresentanter, ansatte og primærhelsetjenesten.  I styremøtet 22. november 2005 ble rapporten prosjektgruppen la fram vedtatt.  Dermed ble det vedtatt en økt satsning på desentral stabilisering og diagnostisering og en bedret kronikertjeneste.  Samtidig gikk man inn for en sentralisering av akutte kirurgisk beredskap til Haugesund sykehus.  Innen fødselsomsorgen kom man fram til en sentralisering av kompliserte fødsler, også til Haugesund, og kom fram til klart definerte kriterier og allment aksepterte for seleksjonen mellom normal- og kompliserte fødsler. 

Til å røre ved så viktige elementer i sykehustjenestene har prosjektet møtt forbausende lite motstand. Tidligere har man også gjort forsøk på endringer i funksjonsfordelingen i Helse Fonna, blant annet la foretakets administrasjon fram et forslag om å omgjøre Stords fødeavdeling til en forsterket fødestue.  Dette ble sendt ut på bred høring.  Disse tidligere forsøkene har vært av mindre omfang en høstens prosjekt, men møtte allikevel adskillig større motbør.  Det forrige funksjonsfordelingsforsøkene kom i kjølvannet av Helse Vests framlegg av sine funksjonsfordelingsplaner 2002/2003, som brakte harme i hele det regionale foretakets dekningsområdene. Dermed ble heller ikke Helse Fonnas eget forslag om endring av Stords fødeavdeling til fødestue godt mottatt i lokalmiljøet eller på Stord sjukehus, og protestmøter og høyt støyvolum ble det eneste forslaget resulterte i.  

I høstens prosjekt har det derimot vært lite protester.  Noen uttrykk for skepsis har det vært, men arbeidsgruppene har klart å komme til enighet, og man har hatt en bred forankring for de forslagene som ble framlagt for styret.  Her ligger også kanskje noe av nøkkelen til at man opplevde disse forslagene som mindre problematiske.  Der man før la ferdige løsninger fram for folket, har denne gangen folket fått presentert utfordringene når det gjelder kvalitet og økonomi, og har selv bidratt til å komme fram til hvordan disse utfordringene kan møtes.

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem