Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Psykiatrirelatert organisasjons- og ledelsesforskning med vekt på kunnskapsforståelse, et bidrag til utvikling av en mer klinikknær helsetjenesteforskning. 

Introduksjonen av nye ledelses- og styringsformer, er forbundet med fremvekst av nye arbeidsmåter, endringer i språk og kunnskapstilfang, med nye betingelser for utøvelse av profesjonelt arbeid.  I det aktuelle forsknings-samarbeid vil vi se på konsekvenser av reformene i det psykiske helsevern, med utgangspunkt i forskning som knytter sammen problemstillinger fra styringsnivået - og sentrale kunnskapsspørsmål, slik dette angår praksis. For å belyse dette står analyser av offentlig dokument og tekster sentralt, samtidig som fokus rettes mot det språk og den meningsdannelse som nå utvikles nærmere praksis, både på ledernivå og blant klinikere.  For å bidra til teori - og metodeutvikling som egner seg til å belyse disse omfattende endringsprosessene, blir nettverksbygging på tvers av disipliner og erfaringsområder stående sentralt.

En viktig intensjon med det nye forskningssamarbeidet er å utvikle forskning som forsøker å kombinere generell kunnskap om organisasjon og ledelse, med de erfaringer som gjøres av ledere og fagfolk som i det daglige arbeid står overfor utfordringen å forbedre kvaliteten på tjenestetilbudet innen det psykiske helsevern.  Mens noen konsekvenser av helseforetaksreformen er nokså like innen somatikk og psykiatri/psykisk helsearbeid, er andre mer spesifikke. For eksempel er det spesielt vanskelig å gjennomføre kvalitets- og effektivitetsanalyser tilknyttet måltall innen det psykiske helsevern, fordi dette er tjenester som enda vanskeligere enn i somatiske sykehus, lar seg kvantifisere på en fornuftig måte.

Gjennom en mer klinikknær organisasjonsforskning, er det ønskelig å bidra til å tydeliggjøre generelle mønstre og viktige nyanser i de erfaringer som nå gjøres, og gjennom det danne av flere grunnlag for refleksjon i det videre utviklingsarbeid. På den måten vil ledelses og organisasjons- forskningen kunne bidra til beskrivelser av hva som er sentrale forutsetninger for kvalitetsutvikling innen psykiatri og psykisk helsevern.

Samarbeidet som nå er under utvikling er etablert med utgangspunkt i det nettverket av studenter, forskere og praktikere som er etablert omkring ATM-prosjektet ved Rokkansenteret ( www.polis.no/modules.html ) og POLIS-seminaret ( www.polis.no ). Dette samarbeidet er åpent og vi inviterer nå forskere tilknyttet andre forsknings-prosjekt ved Rokkansenteret, ulike fakultet og institutt ved UiB til å delta.  Det faglige programmet skal legges og drives frem av de problemstillinger som deltakerne har spesielt ønske om å få drøftet og belyst. For å bidra til forskning som også forankres i de utførende nivåer, er det av interesse på sikt å utvide samarbeidet også til de kliniske fagmiljøer innenfor Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, og ved UiB.  I forskningsprogrammet Psykiatri og Psykisk helse i Helse-Vest, (2004) inkluderes klinikknær helsetjenesteforskning som et av fire viktige temaområder, hvor en ønsker å styrke planlagt og organisert forskning. Vi håper at det aktuelle forsknings samarbeid vil være med å bidra til en styrking av et tverrfaglig grunnlag for dette, og vil følge opp med er informasjon om det aktuelle forskningssamarbeid. 

Se polis seminarkalender for aktuelle seminar

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem